Upadłość Bez Tajemnic

Brak pracy a długi

Długotrwałe bezrobocie i brak możliwości podjęcia pracy ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. To wszystko daje nam w efekcie brak pracy, a brak pracy to brak pieniędzy na życie, to z kolei finalnie powoduje długi. Rynek pracy łaskawy nie jest, zwłaszcza w czasie inflacji czy kryzysów gospodarczych. Dlatego poniżej przedstawiamy wzór dla osób, które mają problem z bezrobociem lub mało zyskowną pracą, która pogłębia zadłużenie.

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wydział Cywilny

[imię i nazwisko wnioskodawcy]

[adres wnioskodawcy]

W dniu [data]

Dotyczy: Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Szanowny Pan/Pani Sędzia,

Niniejszym występuję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zgodnie z art. 491-527 Kodeksu cywilnego, w związku z długotrwałym bezrobociem i brakiem możliwości podjęcia pracy ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Jestem dłużnikiem, który nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych i spłacić bieżących długów. Głównym powodem tej sytuacji jest długotrwałe bezrobocie, które utrzymuje się pomimo wielokrotnych prób podjęcia zatrudnienia. W tej trudnej sytuacji, choroba lub niepełnosprawność dodatkowo uniemożliwiają mi powrót na rynek pracy, skutkując brakiem źródła dochodu.

Przedstawiam następujące okoliczności faktyczne, mające wpływ na moją trudną sytuację finansową:

Przez ostatnie kilka lat byłem zarejestrowany jako osoba bezrobotna, starając się aktywnie poszukiwać pracy, niestety bezskutecznie. Moje umiejętności i doświadczenie nie przekładają się na konkurencyjność na rynku pracy, co utrudnia znalezienie odpowiedniego zatrudnienia.

Moja choroba/niepełnosprawność sprawia, że borykam się z ograniczeniami w wykonywaniu wielu zawodów. Nie mogę wykonywać prac fizycznych ani siedzących przez długie godziny, co dodatkowo utrudnia znalezienie zatrudnienia.

Moje zadłużenie obejmuje między innymi zaległości w spłacie kredytów oraz zobowiązań związanych z utrzymaniem rodziny, które nie są możliwe do spłaty w obecnych okolicznościach.

Pomimo moich starań, w związku z brakiem zdolności kredytowej, nie jestem w stanie uzyskać dodatkowych środków, które pomogłyby mi spłacić długi.

W świetle powyższych argumentów, proszę o uwzględnienie mojego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, gdyż w mojej obecnej sytuacji życiowej jest to jedyna realna szansa na uporanie się z długami i rozpoczęcie życia na nowo.

Pragnę zaznaczyć, że w przypadku uwzględnienia wniosku, jestem gotów współpracować z nadzorcą sądowym i uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym w sposób aktywny oraz przestrzegać wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa.

Podkreślam, że moja sytuacja nie jest wynikiem zaniedbań czy nieodpowiedzialności finansowej z mojej strony, ale trudności spowodowanych długotrwałym bezrobociem i stanem zdrowia. W przeszłości wykazywałem się starannością w zarządzaniu swoimi finansami i spłacaniu zobowiązań.

W związku z tym, niniejszym ubiegam się również o zwolnienie z kosztów sądowych związanych z postępowaniem, w oparciu o art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ze względu na moją trudną sytuację materialną i brak środków na opłacenie tych kosztów.

W załącznikach do niniejszego wniosku przedkładam następujące dokumenty potwierdzające moją sytuację finansową i zdrowotną:

Zaświadczenie o niezdolności do pracy wystawione przez lekarza specjalistę;

Zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna;

Dokumentacja związana z moimi zobowiązaniami finansowymi;

Oświadczenie majątkowe.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zwracam się z prośbą o uwzględnienie mojego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jako że stanowi ona jedyną szansę na wyjście z zaistniałej sytuacji długowej i umożliwia mi podjęcie próby normalizacji mojego życia.

Jestem przekonany, że współpraca z nadzorcą sądowym oraz uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym pozwolą na wypracowanie rozwiązania, które uwzględni interesy zarówno moje, jak i wierzycieli, przy jednoczesnym poszanowaniu moich podstawowych praw jako dłużnika.

Z wyrazami szacunku,

[imię i nazwisko wnioskodawcy]

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top