Upadłość Bez Tajemnic

Brak wsparcia rodziny a upadłość konsumencka

Brak wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół, co powoduje dodatkowe trudności w spłacie zobowiązań. Bycie osobą bez wsparcia, pomocy i z trudnością znalezienia dobrej pracy, to też jeden z ważnych powodów, które można zaliczyć jako przyczyny upadłości konsumenckiej.

Sąd Rejonowy w Gdańsku

Wydział VII Cywilny

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

Data: 10 kwietnia 2023 r.

Dłużnik:

Jan Kowalski

ul. Morska 12

80-500 Gdańsk

PESEL: 12345678910

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 490 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 892)

W niniejszym piśmie przedstawiam analizę mojej sytuacji finansowej, która skłoniła mnie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Główną przyczyną mojej decyzji jest brak wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół, co przyczynia się do dodatkowych trudności w spłacie zobowiązań.

Moje zadłużenie wynika z szeregu okoliczności, w tym utraty pracy oraz wyższych, nieplanowanych wydatków związanych z leczeniem chorób przewlekłych. Chociaż w przeszłości mogłem liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół, ich sytuacja finansowa również uległa pogorszeniu, co sprawia, że nie są w stanie udzielić mi pomocy w trudnym okresie.

Z powodu braku wsparcia ze strony najbliższych oraz braku możliwości uzyskania pożyczek bądź kredytów, nie jestem w stanie spłacić swoich zobowiązań. Analiza mojej sytuacji finansowej dowodzi, że w przewidywalnej przyszłości nie będę w stanie poradzić sobie ze spłatą długów, co prowadzi mnie do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zgodnie z art. 490 ustawy Prawo upadłościowe, zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wskazując na brak możliwości spłaty zobowiązań w przewidywalnej przyszłości. Wierzę, że instytucja upadłości konsumenckiej może stanowić rozwiązanie, które pozwoli mi uregulować swoją sytuację finansową oraz uniknąć dalszych problemów.

W pełni zdaję sobie sprawę, że postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zgodnie z art. 493 ustawy Prawo upadłościowe, obejmuje szczegółową analizę mojej sytuacji finansowej oraz rozważenie możliwości wprowadzenia planu spłaty zobowiązań. Przyjmując ten wniosek, zobowiązuję się do współpracy z wyznaczonym syndykiem oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w proces upadłościowy.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę z konsekwencji, jakie niesie ze sobą ogłoszenie upadłości. Uważam jednak, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego może dać mi szansę na to, aby stanąć na nogi i zacząć nowy etap życia.

W związku z powyższym, pragnę szczegółowo przedstawić argumenty uzasadniające moją prośbę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

Utrudnienia wynikające z braku wsparcia rodziny i przyjaciół – niemożność uzyskania pomocy finansowej ze strony osób bliskich prowadzi do powiększenia długów oraz niemożności ich spłaty.

Trudna sytuacja na rynku pracy – utrata zatrudnienia oraz brak możliwości znalezienia nowej pracy sprawia, że moje dochody są niewystarczające do pokrycia bieżących wydatków oraz spłaty zobowiązań.

Wzrost kosztów życia – rosnące ceny towarów i usług powodują, że z dnia na dzień coraz trudniej utrzymać się na powierzchni finansowej.

Długotrwałe problemy finansowe – narastające zadłużenie oraz niepowodzenia w spłacie długów sprawiają, że potrzebuję rozwiązania, które pozwoli mi zacząć wszystko od nowa.

W związku z powyższymi argumentami, zwracam się z uprzejmą prośbą o:

Przyjęcie mojego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;

Ustalenie terminu rozprawy;

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach prawa upadłościowego;

Wydanie postanowienia o zatwierdzeniu planu spłaty zobowiązań oraz o umorzeniu części zobowiązań, które nie zostaną objęte planem spłaty.

Mając na uwadze wszystkie przedstawione argumenty oraz swoją trudną sytuację życiową, ufam, że Sąd Rejonowy w Gdańsku uwzględni moją prośbę o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, pozwalając mi na rozwiązanie problemów finansowych oraz na rozpoczęcie nowego etapu życia, wolnego od długów i związanych z nimi problemów.

Z poważaniem,

Jan Kowalski

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top