Upadłość Bez Tajemnic

Klęski żywiołowe

Wpływ negatywnych czynników zewnętrznych, takich jak klęski żywiołowe, wojny lub konflikty polityczne, co prowadzi do trudności finansowych i spłaty zobowiązań.

Sąd Rejonowy w Gdańsku

Wydział Cywilny

[imię i nazwisko wnioskodawcy]

[adres]

[telefon]

[e-mail]

Gdańsk, [data]

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Szanowny Panie Sędzio,

Zwracam się z niniejszym wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, w oparciu o art. 491 Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1043, z późn. zm.). Jako główną przyczynę składania wniosku podaję wpływ negatywnych czynników zewnętrznych, takich jak klęski żywiołowe, wojny lub konflikty polityczne, co prowadzi do trudności finansowych i spłaty zobowiązań.

Niestety, ostatnie wydarzenia globalne wpłynęły znacząco na moją sytuację życiową i finansową. Klęski żywiołowe, które nawiedziły region, w którym mieszkam, spowodowały znaczne straty materialne. W konsekwencji tego musiałem ponieść dodatkowe koszty związane z naprawą i rekonstrukcją swojego mienia. Próbowałem znaleźć dodatkowe źródła finansowania, ale z powodu ogólnego kryzysu i destabilizacji rynków nie udało mi się uzyskać kredytu na pokrycie tych wydatków.

Dodatkowo, kryzys polityczny oraz eskalacja konfliktów na świecie negatywnie wpłynęły na moją sytuację zawodową. Z powodu recesji gospodarczej straciłem pracę, a szanse na znalezienie nowego zatrudnienia są znikome. Mój stan zdrowia nie pozwala mi na podjęcie pracy fizycznej, a zatrudnienie w zawodzie, w którym mam doświadczenie, jest obecnie niemożliwe z powodu braku miejsc pracy.

Wszystkie te czynniki spowodowały, że moje zadłużenie wzrosło, a możliwości jego spłaty są coraz bardziej ograniczone. Uważam, że upadłość konsumencka jest jedynym rozwiązaniem, które pozwoli mi na usystematyzowanie swoich długów, a także da mi możliwość odbudowania swojego życia finansowego. Pragnę wskazać, że jestem zdeterminowany, aby podjąć wszelkie możliwe kroki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań oraz poprawy swojej sytuacji finansowej.

Swoją sytuację przedstawiam szczegółowo, wskazując na negatywne czynniki zewnętrzne, które wpłynęły na moje finanse i utrudniły spłatę zobowiązań. Sąd proszę o zrozumienie i rozważenie mojej sytuacji z perspektywy tych nieprzewidywalnych okoliczności, które wywróciły moje życie do góry nogami.

Niemniej jednak, zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, jestem świadom moich obowiązków wynikających z przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Swoim kredytorom zobowiązuję się do współpracy i wykonywania wszelkich działań, które mają na celu poprawę mojej sytuacji finansowej. Uważam, że upadłość konsumencka to najlepsze rozwiązanie, które pozwoli mi na uregulowanie zadłużenia w sposób zarówno uczciwy, jak i realny.

Podsumowując, występując z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, pragnę wyrazić swoje przekonanie, że jest to jedyna możliwa droga, która pozwoli mi na stopniowe uregulowanie moich długów, z uwzględnieniem obecnych trudnych okoliczności związanych z negatywnymi czynnikami zewnętrznymi.

Pragnę również podkreślić, że mimo nieprzewidywalnych zdarzeń i problemów finansowych, jestem zdeterminowany, aby kontynuować dążenie do poprawy swojej sytuacji finansowej i życiowej, a upadłość konsumencka postrzegam jako kolejny krok w tym kierunku.

Z poważaniem,

[imię i nazwisko wnioskodawcy]

Załączniki:

  • Wykaz długów i zobowiązań
  • Dokumenty potwierdzające moją sytuację finansową
  • Dokumentacja medyczna

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top