Upadłość Bez Tajemnic

Zdarzenia losowe a długi

Zdarzenie losowe, takie jak poważne uszkodzenie domu, które wymaga natychmiastowej naprawy i generuje dodatkowe koszty. To jeden z powodów, przez który można popaść w długi. Dlatego poniżej przedstawiamy wzór na uzasadnienie upadłości konsumenckiej, wobec zaistniałego zdarzenia losowego.

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Wydział VIII Cywilny

ul. Młyńska 1

61-730 Poznań

Data: 10 kwietnia 2023 r.

Dłużnik:

Jan Kowalski

ul. Słoneczna 15

60-123 Poznań

PESEL: 12345678910

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 490 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 892)

Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z uwagi na moją trudną sytuację finansową spowodowaną zdarzeniem losowym, jakim było poważne uszkodzenie mojego domu, które wymagało natychmiastowej naprawy i wygenerowało dodatkowe koszty.

Zdarzenie to miało miejsce dnia 10 stycznia 2023 r. Na skutek wichury i silnego opadu deszczu, część dachu mojego domu została uszkodzona, co doprowadziło do zalania pomieszczeń i poważnych uszkodzeń konstrukcji. Naprawa dachu oraz wnętrza domu była niezbędna dla bezpieczeństwa mojej rodziny. Niestety, nie dysponowałem oszczędnościami ani innymi środkami finansowymi, które pozwoliłyby mi sfinansować te prace.

W związku z powyższym, zmuszony byłem zaciągnąć dodatkowe pożyczki, aby sfinansować niezbędne naprawy. Niestety, koszty naprawy okazały się znacznie wyższe niż pierwotnie zakładano, co dodatkowo pogłębiło moje zadłużenie. Obecnie nie jestem w stanie wywiązać się z bieżących zobowiązań oraz spłacać zadłużenia wynikającego z pożyczek zaciągniętych na naprawę domu.

Zgodnie z art. 490 ustawy Prawo upadłościowe, upadłość konsumencka może być ogłoszona na wniosek dłużnika będącego konsumentem, który nie jest przedsiębiorcą, w przypadku, gdy stwierdzi, że nie jest w stanie spełnić swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Biorąc pod uwagę moją sytuację, spowodowaną zdarzeniem losowym oraz niemożność spłaty zobowiązań, spełniam te kryteria.

W przypadku ogłoszenia upadłości, zobowiązuję się do współpracy z syndykiem oraz sądem, w celu opracowania i realizacji planu spłaty zobowiązań, który będzie uwzględniał moje aktualne możliwości finansowe oraz interesy wierzycieli. Uznaję również, że proces upadłości konsumenckiej jest szansą na wyjście z trudnej sytuacji finansowej oraz umożliwi mi skoncentrowanie się na odbudowie mojej sytuacji materialnej.

Z poważaniem,

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top