Upadłość Bez Tajemnic

Zobowiązania finansowe

Skomplikowany układ finansowy, który sprawia trudności w spłacie zobowiązań i utrzymaniu stabilnej sytuacji finansowej.

Sąd Rejonowy w Gdańsku

Wydział Cywilny

[Imię i nazwisko wnioskodawcy]

[Adres wnioskodawcy]

[Telefon i/lub e-mail wnioskodawcy]

Gdańsk, [data]

Dotyczy: Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Szanowny Panie/Pani Sędzio,

Niniejszym, w oparciu o art. 491-492 Kodeksu cywilnego oraz art. 393-400 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 162, ze zm.), składam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Przez ostatnie lata moja sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu. Jako główną przyczynę tego stanu rzeczy wskazuję skomplikowany układ finansowy, który sprawia trudności w spłacie zobowiązań i utrzymaniu stabilnej sytuacji finansowej. Posiadam kilka zobowiązań finansowych, które zaciągnąłem w różnych okresach, z różnymi wierzycielami, na różnych warunkach. Próby renegocjacji i konsolidacji zadłużenia okazały się nieskuteczne lub prowadziły do jeszcze większych trudności finansowych.

Z powodu rosnącego zadłużenia i braku możliwości uregulowania swojej sytuacji finansowej na własną rękę, uprzedzam, że:

Moje obecne zadłużenie jest tak duże, że utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i równoczesna spłata długów stały się niemożliwe.

Moja obecna sytuacja finansowa uniemożliwia mi dokonywanie bieżących spłat zobowiązań, co prowadzi do narastającego zadłużenia.

Brak perspektyw na poprawę sytuacji finansowej w najbliższym czasie.

W związku z powyższym, proszę Sąd o rozważenie ogłoszenia mojej upadłości konsumenckiej oraz o uwzględnienie mojej trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Uważam, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jedynym realnym rozwiązaniem, które pozwoli mi na wyjście z bieżącego zadłużenia i rozpoczęcie procesu restrukturyzacji mojej sytuacji finansowej.

W ramach wniosku o upadłość konsumencką proszę także o ustanowienie nadzorcy sądowego, który będzie kontrolował i koordynował proces spłaty długów, aby zapewnić równoczesne zaspokojenie interesów wszystkich wierzycieli.

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top