Upadłość Bez Tajemnic

Długi przez złe wydawanie pieniędzy

Nieodpowiedzialne podejmowanie zobowiązań, bez dostatecznej wiedzy na temat skutków finansowych. Czyli wzór, na podanie przyczyny do wniosku o upadłość konsumencką, w ramach którego informujesz, że nie posiadasz dostatecznej wiedzy w zakresie finansów.

Sąd Rejonowy w Krakowie

Wydział VII Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Data: 10 kwietnia 2023 r.

Dłużnik:

Jan Kowalski

ul. Wiślana 23

30-223 Kraków

PESEL: 12345678910

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 490 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 892)

Szanowny Panie Sędzio,

Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z uwagi na moją trudną sytuację finansową wynikającą z nieodpowiedzialnego podejmowania zobowiązań, bez dostatecznej wiedzy na temat skutków finansowych.

W ostatnich latach, nie posiadając wystarczającej wiedzy na temat konsekwencji finansowych, zaciągnąłem liczne pożyczki i kredyty, które spowodowały, że moje zadłużenie osiągnęło wartość uniemożliwiającą spłatę wierzycielom. Niewłaściwa ocena mojej zdolności kredytowej oraz niewystarczające zrozumienie skutków decyzji finansowych doprowadziły mnie do obecnej, kryzysowej sytuacji.

Zgodnie z art. 490 ustawy Prawo upadłościowe, upadłość konsumencka może być ogłoszona na wniosek dłużnika będącego konsumentem, który nie jest przedsiębiorcą, w przypadku, gdy stwierdzi, że nie jest w stanie spełnić swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Biorąc pod uwagę, że moje długi są wynikiem nieodpowiedzialnych decyzji finansowych oraz obecnej sytuacji finansowej, spełniam te kryteria.

W przypadku ogłoszenia upadłości, zobowiązuję się do współpracy z syndykiem oraz sądem, w celu opracowania i realizacji planu spłaty zobowiązań, który będzie uwzględniał moje aktualne możliwości finansowe oraz interesy wierzycieli. Uznaję również, że proces upadłości konsumenckiej jest szansą na zdobycie wiedzy oraz umiejętności pozwalających na właściwe zarządzanie finansami w przyszłości, a także umożliwi mi wyjście z trudnej sytuacji finansowej.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o:

  • Przyjęcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 
  • Wyznaczenie terminu rozprawy;
  • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach prawa upadłościowego;
  • Wydanie postanowienia o zatwierdzeniu planu spłaty zobowiązań oraz o umorzeniu części zobowiązań, które nie zostały objęte planem spłaty.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia lub ukrywanie majątku przed syndykiem i sądem.

Z poważaniem,

Jan Kowalski

Załączniki:

  • Zestawienie długów wobec wierzycieli;
  • Dokumenty potwierdzające moją sytuację finansową (np. wyciągi z kont bankowych, zaświadczenia o dochodach, umowy kredytowe);
  • Dowód osobisty;
  • Dowód wpłaty opłaty sądowej za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Oświadczam, iż w miarę możliwości podejmuję starania w celu znalezienia profesjonalnej pomocy, która pozwoli mi zdobyć odpowiednią wiedzę oraz umiejętności w zakresie zarządzania finansami oraz planowania budżetu. Moim celem jest uniknięcie powtórzenia sytuacji, która doprowadziła mnie do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jestem przekonany, że upadłość konsumencka może stać się dla mnie szansą na wyjście z trudnej sytuacji finansowej oraz naukę odpowiedzialnego podejścia do podejmowania zobowiązań. Pragnę podkreślić, że zobowiązuję się do uczciwej współpracy z wierzycielami oraz podejmowania działań zmierzających do uregulowania moich zobowiązań w sposób sprawiedliwy dla wszystkich stron.

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top