Upadłość Bez Tajemnic

Długi a wydatki z edukacją

Wydatki związane z edukacją, takie jak koszty szkoły, studiów i kursów moich dzieci, co prowadzi do trudności w spłacie zobowiązań.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Al. Kościuszki 104/116

90-526 Łódź

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Imię i nazwisko wnioskodawcy: [imię i nazwisko]

Adres zamieszkania wnioskodawcy: [adres]

Numer dowodu osobistego wnioskodawcy: [numer dowodu osobistego]

W związku z trudnościami w spłacie zobowiązań, wynikającymi z wydatków związanych z edukacją moich dzieci, takimi jak koszty szkoły, studiów i kursów, niniejszym składam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zgodnie z art. 4901 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Analiza mojej sytuacji finansowej wskazuje, że wydatki na edukację dzieci znacząco wpłynęły na niemożność regulowania zobowiązań. Szczegółowy wykaz wydatków na edukację obejmuje:

Opłaty za naukę w szkole:

 • czesne,
 • wydatki na podręczniki,
 • opłaty za zajęcia dodatkowe,
 • opłaty za zajęcia pozalekcyjne, np. sportowe lub artystyczne.

Opłaty za studia:

 • czesne,
 • opłaty za materiały dydaktyczne,
 • opłaty za zakwaterowanie w akademiku,
 • opłaty za wyżywienie w stołówce,
 • opłaty za transport.
 • Opłaty za kursy:
 • opłaty za kursy językowe,
 • opłaty za kursy zawodowe,
 • opłaty za egzaminy certyfikujące.

Powyższe wydatki doprowadziły do pogorszenia mojej sytuacji finansowej, a moje dochody nie są wystarczające, aby pokryć wszystkie zobowiązania. Uzyskane informacje o stanie finansowym, wraz z analizą możliwości spłaty długów, potwierdzają niemożność samodzielnego wyjścia z kryzysu finansowego.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, wnioskuję o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka pozwoli na umorzenie części długów i umożliwi rozpoczęcie procesu finansowego odbudowania.

W załączeniu do wniosku przesyłam wymagane dokumenty potwierdzające moją sytuację finansową, w tym zaświadczenie o dochodach, zestawienie zobowiązań oraz wykaz majątku.

[imię i nazwisko wnioskodawcy]

[data i miejsce]

Załączniki:

 • Zaświadczenie o dochodach,
 • Zestawienie zobowiązań,
 • Wykaz majątku,
 • Potwierdzenie opłaty sądowej za złożenie wniosku,
 • Inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z edukacją dzieci (np. faktury, rachunki, umowy).

W trosce o przyszłość moich dzieci oraz dla ochrony ich praw do nauki, zdecydowałem się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wierzę, że proces upadłościowy pozwoli mi na wypracowanie nowego, efektywnego i zrównoważonego planu spłaty zobowiązań, uwzględniającego nie tylko moje aktualne, ale także przyszłe potrzeby finansowe związane z edukacją moich dzieci.

Jednocześnie, zdaję sobie sprawę z konsekwencji, jakie niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W przypadku uwzględnienia mojego wniosku, zobowiązuję się do współpracy z syndykiem oraz respektowania postanowień planu spłaty wierzycieli opracowanego przez sąd. Jestem przekonany, że stosowanie się do wyznaczonych wytycznych pozwoli mi na sukcesywne i skuteczne pokonywanie trudności finansowych.

W rezultacie, ogłoszenie upadłości konsumenckiej umożliwi mi odbudowanie stabilności finansowej oraz powrót do równowagi w codziennym życiu. Dlatego proszę Sąd o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku i wyznaczenie terminu rozprawy.

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top