Upadłość Bez Tajemnic

Przyczyna upadłości z winy pożyczek

Nierzetelność i nadużycia ze strony wierzycieli, np. naliczanie nieuzasadnionych opłat i kar. To jedna z możliwych przyczyn do tego, że ktoś wpada długi. W tym przykładzie przygotowaliśmy wzór na zgłoszenie przyczyny upadłości konsumenckiej, właśnie na tej podstawie.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Wydział VIII Cywilny

ul. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Dnia 9 kwietnia 2023 r.

Ja, [Imię i nazwisko dłużnika],

PESEL: [numer PESEL dłużnika],

zamieszkały(-a) pod adresem:

[ulica, numer domu, numer mieszkania],

[kod pocztowy] [miasto],

wnioskuję o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 492 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1215, z późn. zm.).

Uzasadnienie:

Niniejszym wnioskiem ubiegam się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, z uwagi na niemożność spłaty zobowiązań finansowych wobec wierzycieli wynikających z ich nierzetelności i nadużyć, takich jak naliczanie nieuzasadnionych opłat oraz kar.

Jako dłużnik, jestem świadomy(-a) moich obowiązków wynikających z umów kredytowych oraz zaciągniętych pożyczek. Niestety, w toku spłaty zobowiązań finansowych, doświadczyłem(-am) nierzetelności ze strony niektórych wierzycieli. Przykłady takich nieuczciwych praktyk obejmują naliczanie nieuzasadnionych opłat, kar umownych niezgodnych z rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez wierzyciela oraz rażąco wygórowane odsetki od zaległych kwot. W rezultacie powyższych działań, moje zadłużenie wzrosło do poziomu, który uniemożliwia jego spłatę w przewidywalnym czasie.

Przed złożeniem niniejszego wniosku podjąłem(-am) próby wyjaśnienia i rozwiązania sytuacji z wierzycielami, proponując plan spłaty długów uwzględniający moją obecną sytuację finansową oraz zmiany w umowach dotyczących opłat i kar. Niestety, te próby nie przyniosły pozytywnych rezultatów, gdyż wierzyciele nie wykazali woli współpracy w celu wypracowania rozwiązania korzystnego dla obu stron.

Mając na uwadze moją niemożność spłaty zadłużenia wynikającą z nieuczciwych praktyk wierzycieli, ubiegam się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jako środka zaradczego, umożliwiającego uregulowanie mojej sytuacji zadłużeniowej oraz normalizację sytuacji finansowej.

Podkreślam, że nie jestem w stanie kontynuować spłaty zobowiązań finansowych, ponieważ moje długi zostały sztucznie zawyżone przez nierzetelne działania wierzycieli. Uważam, że moja obecna sytuacja finansowa jest wynikiem nadużyć ze strony wierzycieli, a nie mojej nieodpowiedzialności czy braku umiejętności zarządzania finansami.

W związku z powyższym, niniejszym wnioskiem powołuję się na przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1215, z późn. zm.), które umożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadkach, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, a spłata długów nie jest możliwa w przewidywalnym czasie. W szczególności, upatruję podstawy prawnej dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej w art. 492 §1 pkt 1 Prawa upadłościowego, który stanowi, że dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli jego niemożność spłaty zobowiązań nie jest jego winą.

Niniejszym wnioskiem pragnę również zaapelować o uwzględnienie mojej trudnej sytuacji finansowej oraz szkodliwych praktyk wierzycieli, które doprowadziły do obecnego stanu zadłużenia. Wierzę, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwoli mi uporządkować finanse oraz rozpocząć proces spłaty długów w sposób uczciwy i przejrzysty, z uwzględnieniem mojej rzeczywistej sytuacji ekonomicznej.

Mając na uwadze powyższe argumenty, proszę Sąd o:

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Przeprowadzenie postępowania mającego na celu ustalenie rzeczywistej wysokości zobowiązań oraz możliwości ich spłaty, z uwzględnieniem nierzetelnych praktyk wierzycieli.

Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania, jeżeli Sąd uzna, że niemożność spłaty zobowiązań wynika wyłącznie z nadużyć ze strony wierzycieli.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko dłużnika]

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top