Upadłość Bez Tajemnic

Zaleganie z płatnościami a długi

Długotrwałe zaleganie z płatnościami, co prowadzi do narastającego zadłużenia i trudności w spłacie zobowiązań. Zaleganie z płatnościami to prosty krok do popadnięcia w długi. Jedna rata, druga rata i już robi się problem, który się kumuluje. Biorąc pod uwagę inflację, rosnące koszty żywności czy stóp procentowych, ten problem bez wątpienia w obecnych czasach powoduje problemy finansowe. W ramach oddłużania, czyli między innymi upadłości konsumenckiej możesz podać to jako przyczynę.

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Wydział I Cywilny

[Imię i Nazwisko wnioskodawcy]

[Adres wnioskodawcy]

[Pesel wnioskodawcy]

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Szanowny Sądzie,

Niniejszym zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2019 r. poz. 104, z późn. zm.). Jako główną przyczynę wnioskowania o upadłość wskazuję długotrwałe zaleganie z płatnościami, co prowadzi do narastającego zadłużenia i trudności w spłacie zobowiązań.

Mój obecny stan zadłużenia wynika z długotrwałych zaległości w opłacaniu bieżących zobowiązań, takich jak kredyty, rachunki za mieszkanie czy inne rachunki. Niestety, ze względu na niekorzystne okoliczności życiowe, takie jak utrata pracy czy choroba, utraciłem zdolność do regulowania tych płatności w sposób terminowy. W efekcie długu niewywiązywanie się z tych obowiązków doprowadziło do gromadzenia się kolejnych zadłużeń, a co za tym idzie – pogorszenia sytuacji finansowej.

Analiza mojego stanu finansowego oraz konieczność spłaty zobowiązań prowadzi do wniosku, że nie jestem w stanie poradzić sobie z tym problemem samodzielnie. Długotrwałe zaleganie z płatnościami i narastające zadłużenie wykluczają możliwość uregulowania zobowiązań w sposób samodzielny. W związku z tym, aby wyjść z tej trudnej sytuacji, pragnę skorzystać z ustawowych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

Zgodnie z art. 491 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość konsumencka może być ogłoszona na wniosek dłużnika będącego osobą fizyczną, który spełnia warunki przewidziane w ustawie. Zdaję sobie sprawę z konsekwencji ogłoszenia upadłości oraz obowiązków wynikających z tego procesu.

Sąd proszę o rozpatrzenie niniejszego wniosku oraz ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wierzę, że proces ten pomoże mi w długofalowym uregulowaniu zobowiązań i umożliwi stopniowe pokonanie trudności finansowych.

Z poważaniem,

[Imię i Nazwisko wnioskodawcy]

Załączniki:

Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy.

Wykaz wszystkich zobowiązań (kredytów, pożyczek, zadłużeń) z wyszczególnieniem kwot, terminów spłat i wierzycieli.

Oświadczenie o dochodach wnioskodawcy, potwierdzone przez odpowiednie dokumenty (np. zaświadczenie o zarobkach, zasiłkach, emeryturze).

Wykaz miesięcznych wydatków wnioskodawcy (m.in. rachunki za mieszkanie, jedzenie, leki, koszty utrzymania dzieci).

Dokumentacja potwierdzająca okoliczności utraty pracy, choroby lub innych niekorzystnych zdarzeń życiowych wpływających na sytuację finansową wnioskodawcy.

Dowody potwierdzające próby uregulowania zobowiązań lub zawarcia ugód z wierzycielami.

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top