Upadłość Bez Tajemnic

Niepełnosprawność a długi

Długotrwała choroba i niepełnosprawność, która powoduje brak możliwości zarobkowania i otrzymywania stałych dochodów. To jedna z możliwych przyczyn, przez którą popadasz w długi. Jeżeli tak było, to poniżej masz specjalny wzór na przyczynę upadłości konsumenckiej.

Sąd Rejonowy w Gdańsku

Wydział I Cywilny

Jan Kowalski

ul. Przykładowa 3/4

80-001 Gdańsk

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Niniejszym składam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 492-513 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 390-399a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

Główną przyczyną składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest moja długotrwała choroba oraz niepełnosprawność, która powoduje, że nie jestem w stanie zarabiać ani otrzymywać stałych dochodów, co z kolei prowadzi do mojej niezdolności do spłaty istniejących zobowiązań finansowych. W wyniku tej sytuacji moje zadłużenie systematycznie się powiększa, powodując dalsze problemy finansowe i związane z tym stres.

Moje utrzymanie jest aktualnie uzależnione od wsparcia rodziny oraz świadczeń socjalnych, które jednak nie wystarczają na pokrycie kosztów związanych z leczeniem, bieżącymi wydatkami oraz spłatą długów. Ze względu na brak odpowiednich możliwości zarobkowych, utrzymanie mojej rodziny i samego siebie staje się coraz bardziej trudne.

W związku z powyższym, niniejszym wnioskuję o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w celu umorzenia mojego długu i ustanowienia planu spłaty zobowiązań, który uwzględnia moje aktualne możliwości finansowe oraz ograniczenia zdrowotne. Zdaję sobie sprawę, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest łatwym rozwiązaniem ani środkiem na pozbycie się odpowiedzialności za moje zobowiązania, ale w mojej sytuacji wydaje się być jedynym racjonalnym wyjściem, które pozwoli mi i mojej rodzinie na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych.

Jestem świadom, że upadłość konsumencka wiąże się z koniecznością współpracy z syndykiem i sądem w celu opracowania i realizacji planu spłaty długów. Zapewniam, że jestem gotów podjąć współpracę z właściwymi organami i uczestniczyć w postępowaniu w sposób uczciwy oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W moim przypadku, związki z długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością uniemożliwiającą podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej, ogłoszenie upadłości konsumenckiej wydaje się być jedynym możliwym wyjściem z trudnej sytuacji finansowej. Wiele osób mogłoby ocenić to jako rozwiązanie ostateczne, jednak warto zwrócić uwagę na specyfikę mojego przypadku i brak perspektyw na poprawę zdrowia oraz zdolności do pracy.

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top