Upadłość Bez Tajemnic

Przyczyny upadłości konsumenckiej: Brak możliwości spłaty kredytów

Poniżej znajduje się wzór na podanie jednej z przyczyn do wniosku o upadłość konsumencką. W tym przykładzie przedstawiamy przyczynę związaną ze brakiem możliwości spłaty kredytów, przez przekroczenie limitów kredytów i pożyczek, co może spowodować problemy finansowe i finalnie, potrzebę upadłości konsumenckiej.

Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział VII Cywilny

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

Dnia 9 kwietnia 2023 r.

Ja, [Imię i nazwisko dłużnika],

PESEL: [numer PESEL dłużnika],

zamieszkały(-a) pod adresem:

[ulica, numer domu, numer mieszkania],

[kod pocztowy] [miasto],

wnioskuję o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 492 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1215, z późn. zm.).

Uzasadnienie:

Główną przyczyną złożenia niniejszego wniosku jest przekroczenie limitów kredytowych i brak możliwości spłaty zobowiązań. Poniżej przedstawiam dalsze informacje na ten temat.

W przeszłości zaciągnąłem(-am) różnorodne zobowiązania kredytowe oraz inne długi w celu finansowania bieżących wydatków, rozwijania swojego majątku oraz inwestowania w przedsięwzięcia biznesowe. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności oraz niewłaściwego zarządzania finansami moje długi przekroczyły limit kredytowy, co doprowadziło mnie do trudnej sytuacji finansowej.

Mimo początkowych starań w celu poradzenia sobie z zaistniałym problemem finansowym, takich jak redukcja wydatków, próba renegocjacji warunków spłaty kredytów czy poszukiwanie dodatkowego zatrudnienia, nie udało mi się zredukować długów ani uregulować zobowiązań.

W wyniku tej sytuacji utraciłem(-am) zdolność do spłaty swoich zobowiązań. Wierzę, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji. Nie jestem przedsiębiorcą ani nie prowadzę działalności gospodarczej. Nie korzystałem(-am) wcześniej z upadłości konsumenckiej ani nie była ona wobec mnie oddalona. Wszystkie moje długi wynikają z przyczyn niezależnych od mojej woli oraz ze złych decyzji życiowych, a nie z rażącego lekceważenia interesów wierzycieli.

Zgłaszam, że jestem gotów(-a) do współpracy z syndykiem oraz innymi uczestnikami postępowania upadłościowego, dostarczając wszystkich niezbędnych informacji oraz udzielając wyjaśnień dotyczących mojej sytuacji majątkowej i finansowej. Zobowiązuję się do uczciwości i pełnej transparentności w trakcie prowadzenia postępowania upadłościowego.

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top