Upadłość Bez Tajemnic

Wysokie raty umowy konsolidacyjnej

Niekorzystne warunki umów z wierzycielami, takie jak wysokie oprocentowanie lub niemożność zawarcia umowy konsolidacyjnej.

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wydział Cywilny

[Imię i nazwisko wnioskodawcy]

[Adres wnioskodawcy]

[Telefon i/lub e-mail wnioskodawcy]

Gliwice, [data]

Dotyczy: Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Szanowny Panie/Pani Sędzio,

W oparciu o art. 491-492 Kodeksu cywilnego oraz art. 393-400 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 162, ze zm.), zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Moja sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu, a jedną z głównych przyczyn jest fakt, iż zaciągnięte przeze mnie zobowiązania finansowe cechują się niekorzystnymi warunkami umów z wierzycielami. Chodzi tu o wysokie oprocentowanie kredytów, co sprawia, że moje długi rosną w tempie trudnym do nadążania. Ponadto, wszelkie próby renegocjacji warunków umów z wierzycielami czy zawarcia umowy konsolidacyjnej okazały się niemożliwe.

Z powodu opisanej sytuacji, niemożliwe stało się dla mnie terminowe spłacanie zobowiązań, co prowadzi do narastającego zadłużenia. W obecnych warunkach nie jestem w stanie samodzielnie uregulować swojej sytuacji finansowej, co oznacza, że:

Moje zadłużenie przybiera na sile, nie mając możliwości wyjścia z tego stanu.

Nie jestem w stanie sprostać wymogom bieżących spłat zobowiązań.

Nie widzę perspektyw na poprawę sytuacji finansowej w najbliższym czasie.

W związku z powyższym, proszę Sąd o rozważenie ogłoszenia mojej upadłości konsumenckiej, gdyż jest to jedyna realna droga do rozwiązania problemu mojego zadłużenia. Upadłość konsumencka pozwoli mi na rozpoczęcie procesu restrukturyzacji mojej sytuacji finansowej.

Dodatkowo proszę o ustanowienie nadzorcy sądowego, który będzie kontrolował i koordynował proces spłaty długów w celu zaspokojenia interesów wszystkich wierzycieli.

Oświadczam, że jestem gotów do współpracy z nadzorcą sądowym oraz wierzycielami, aby wypracować najlepsze możliwe rozwiązanie mojego problemu zadłużenia.

Z wyrazami szacunku,

[Imię i nazwisko wnioskodawcy]

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top