Upadłość Bez Tajemnic

Utrata majątku i długi

Przypadkowe uszkodzenie i utrata mienia, co prowadzi do konieczności poniesienia dodatkowych kosztów i trudności w spłacie zobowiązań. Zobacz wzór na podanie przyczyny w ramach upadłości konsumenckiej właśnie z tego powodu:

Sąd Rejonowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

Dotyczy: Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Szanowny Panie Sędzio,

Ja, [Imię i nazwisko dłużnika], zamieszkały [adres zamieszkania], występując w imieniu własnym, zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 491 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 162, z późn. zm.).

Przyczyną wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest moja niemożność spłacenia zobowiązań wynikających z przypadkowego uszkodzenia i utraty mienia. Niefortunne zdarzenia, które doprowadziły do tego, że jestem zmuszony ponosić dodatkowe koszty oraz borykać się z trudnościami w spłacie zobowiązań.

Sytuacja ta wywołała wiele problemów finansowych, w tym również niemożność terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Próby uzyskania dodatkowych źródeł dochodów czy negocjacji z wierzycielami, jak dotąd nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Z tego powodu, zgodnie z obowiązującym prawem, podjęcie procedury upadłości konsumenckiej wydaje się być jedynym sensownym rozwiązaniem.

Moje zadłużenie, wynikające z przypadkowego uszkodzenia i utraty mienia, znacząco wpłynęło na moje funkcjonowanie oraz życie codzienne. Nie byłem w stanie samodzielnie poradzić sobie z niespodziewanymi wydatkami, a dotychczasowe działania nie przyniosły żadnych trwałych rezultatów. Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc do sądu.

W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jestem gotów podjąć się wszelkich niezbędnych działań związanych z procesem upadłości, takich jak:

Współpraca z syndykiem – zobowiązuję się do pełnej współpracy z syndykiem masy upadłościowej w celu dokonania inwentaryzacji majątku, sporządzenia planu restrukturyzacji zadłużenia oraz realizacji postanowień sądu.

Realizacja planu spłaty długów – zobowiązuję się do przestrzegania planu spłaty długów, który zostanie ustalony w toku postępowania upadłościowego. Jestem gotów dostosować się do wszelkich zmian w mojej sytuacji finansowej oraz poinformować syndyka o wszelkich istotnych zmianach mających wpływ na realizację planu spłaty długów.

Uczestnictwo w zajęciach i szkoleniach – zgadzam się na uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych oraz szkoleniach z zakresu zarządzania finansami, które będą zorganizowane w ramach postępowania upadłościowego. Celem tych działań jest poprawa mojej sytuacji finansowej oraz uniknięcie podobnych problemów w przyszłości.

W świetle powyższego, proszę Sąd o uwzględnienie mojego wniosku oraz podjęcie działań zmierzających do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jestem przekonany, że dzięki temu będę mógł spłacić swoje długi oraz wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, unikając dalszych problemów finansowych.

W załączniku do niniejszego wniosku przedkładam:

Spis wszystkich moich wierzycieli wraz z wysokością należności i terminami wymagalności.

Dokumenty potwierdzające mój stan majątkowy i źródła dochodów.

Dowody na moją sytuację mieszkaniową i gospodarczą.

Dokumenty potwierdzające okoliczności związane z przypadkowym uszkodzeniem i utratą mienia.

Inne dokumenty, które mogą być wymagane w toku postępowania upadłościowego.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie informacji istotnych dla postępowania upadłościowego.

Z poważaniem,

[Imię i nazwisko dłużnika]

[adres zamieszkania]

[data i miejsce sporządzenia wniosku]

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top