Upadłość Bez Tajemnic

Przyczyna upadłości konsumenckiej: Separacja

Poniżej znajduje się wzór na podanie jednej z przyczyn do wniosku o upadłość konsumencką. W tym przykładzie przedstawiamy przyczynę związaną z separacją.

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział II Cywilny

ul. Ziemowita 1

44-100 Gliwice

Dnia 9 kwietnia 2023 r.

Ja, [Imię i nazwisko dłużnika],

PESEL: [numer PESEL dłużnika],

zamieszkały(-a) pod adresem:

[ulica, numer domu, numer mieszkania],

[kod pocztowy] [miasto],

wnioskuję o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 492 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1215, z późn. zm.).

Uzasadnienie:

Niniejszym wnioskiem ubiegam się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z uwagi na moją niemożność wywiązania się z bieżących zobowiązań finansowych, wynikającą z separacji w związku małżeńskim.

Separacja z moim małżonkiem, mimo że jest to rozwiązanie tymczasowe, doprowadziła do rozdzielenia naszych środków finansowych oraz do zmniejszenia dochodów na pokrycie naszych wspólnych zobowiązań. Ponadto, separacja wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów utrzymania osobno prowadzonych gospodarstw domowych, co dodatkowo obciąża moją sytuację finansową.

W trakcie separacji, staram się spełnić swoje obowiązki jako współdłużnik, jednak obecne obciążenia finansowe oraz niemożność podziału zobowiązań z małżonkiem na równych zasadach prowadzi do pogłębiania się mojej niewypłacalności.

Przed złożeniem niniejszego wniosku podejmowałem(-am) próby restrukturyzacji zadłużenia oraz negocjacji z wierzycielami, mając na celu opracowanie planu spłaty długów, który uwzględniałby moją aktualną sytuację finansową. Niestety, pomimo podjętych działań, nie udało mi się osiągnąć trwałego i realnego planu spłaty zobowiązań.

W związku z powyższym, ubiegam się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jako jedynego, w mojej ocenie, skutecznego rozwiązania mojej trudnej sytuacji. Niniejszy wniosek zgodny jest z przepisami prawa, a moja niewypłacalność wynika z przyczyn niezależnych od mojej woli oraz nie jest rezultatem rażącego lekceważenia interesów wierzycieli.

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top