Upadłość Bez Tajemnic

Przykład uzasadnienia o upadłość konsumencką

Poniżej znajduje się wzór z przykładem upadłości konsumenckiej, w momencie kiedy tracisz pracę i nie masz za co spłacać zobowiązań.

 • Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział Cywilny
 • ul. Sienkiewicza 37
 • 90-223 Łódź
 • Dnia 9 kwietnia 2023 r.
 • Ja, [Imię i nazwisko dłużnika],
 • PESEL: [numer PESEL dłużnika],
 • zamieszkały(-a) pod adresem:
 • [ulica, numer domu, numer mieszkania],
 • [kod pocztowy] [miasto],
 • wnioskuję o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 492 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1215, z późn. zm.).

Uzasadnienie Upadłości Konsumenckiej:

Główną przyczyną złożenia niniejszego wniosku jest utrata pracy, która nastąpiła dnia [data utraty pracy], co prowadzi do poważnych trudności w spłacie moich zobowiązań. Od tego czasu próbowałem(-am) wielokrotnie znaleźć nowe zatrudnienie, jednak z uwagi na sytuację na rynku pracy oraz moje kwalifikacje nie udało mi się uzyskać stałego źródła dochodu.

Obecnie, moje miesięczne dochody nie są w stanie pokryć bieżących kosztów utrzymania, takich jak czynsz, rachunki za media czy wydatki na żywność. W związku z tym, nie jestem również w stanie spłacać zobowiązań, które wynoszą łącznie [kwota zobowiązań] zł.

Moje długi wynikają głównie z kredytów bankowych i pożyczek pozabankowych, które zaciągnąłem(-ęłam) w celu sfinansowania bieżącego życia i utrzymania rodziny. Wydawało mi się wówczas, że będę w stanie spłacić te zobowiązania, jednak sytuacja zmieniła się diametralnie po utracie pracy. Pomimo prób negocjacji z wierzycielami oraz przedstawienia im mojej trudnej sytuacji, nie udało mi się uzyskać zgody na zmniejszenie rat czy zawieszenie spłat.

Zgłaszam, że nie jestem przedsiębiorcą ani nie prowadzę działalności gospodarczej. Uprzednio nie korzystałem(-am) z upadłości konsumenckiej ani nie została ona oddalona w stosunku do mnie. Uważam, że moje długi wynikają z przyczyn niezależnych od mnie, a spłata ich w obecnej sytuacji jest niemożliwa.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i uwzględnienie mojego wniosku. Wierzę , że ogłoszenie upadłości pozwoli mi na uregulowanie moich zobowiązań w sposób przewidziany przez prawo, dając mi również szansę na rozwiązanie obecnej sytuacji finansowej i możliwość normalnego funkcjonowania.

W celu przeprowadzenia postępowania upadłościowego, w załącznikach do niniejszego wniosku przesyłam wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o stanie majątkowym,
 • Oświadczenie o dochodach i źródłach ich uzyskiwania,
 • Wykaz wierzycieli oraz wysokości i terminach wymagalności poszczególnych zobowiązań,
 • Informację o przyczynach powstania mojej niewypłacalności oraz o okolicznościach istotnych dla przeprowadzenia postępowania upadłościowego,
 • Oświadczenie o możliwości przystąpienia do postępowania uproszczonego.
 • Uprzednio zostałem(-am) pouczony(-a) o konieczności wypełnienia wniosku.

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top