Upadłość Bez Tajemnic

Problemy finansowe i długi

Nadmierny poziom zadłużenia wynikający z długotrwałych problemów finansowych, takich jak stałe wydatki na leczenie, opiekę nad osobami starszymi i chorymi.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

Wydział VII Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Data: 10 kwietnia 2023 r.

Dłużnik:

Jan Kowalski

ul. Zielona 11

30-001 Kraków

PESEL: 12345678910

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 490 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 892)

Szanowny Panie Sędzio,

Niniejszym, przedstawiam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w kontekście mojej osobistej sytuacji finansowej, która została postawiona w stan kryzysu przez długotrwałe i niewspółmierne wydatki związane z leczeniem, opieką nad starszymi członkami rodziny oraz innymi osobami, które wymagają wsparcia.

W ostatnich latach moje zadłużenie uległo znacznemu zwiększeniu z powodu konieczności ponoszenia stałych kosztów związanych z leczeniem mojej żony, która choruje na przewlekłą, nieuleczalną chorobę, oraz moich rodziców, którzy wymagają pełnej opieki. Nie byłbym uczciwy wobec Pana Sędziego, gdybym nie przyznał się, że te wydatki znacznie przekroczyły nasze możliwości finansowe.

Przez ostatnie lata, oprócz utrzymania rodziny, musiałem również przeznaczać środki na pokrycie kosztów leczenia, opieki oraz rehabilitacji. Dodatkowe wydatki wpłynęły na moją sytuację materialną do tego stopnia, że niestety, nie mogę już spłacić swoich zobowiązań.

Na mocy art. 490 ustawy Prawo upadłościowe, zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wskazując na brak możliwości spłaty zobowiązań w przewidywalnej przyszłości. Choć doskonale zdaję sobie sprawę, że upadłość nie jest wyjściem z sytuacji bez konsekwencji, ale widzę w niej szansę na rozwiązanie długotrwałego problemu finansowego.

W pełni zdaję sobie sprawę, że postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zgodnie z art. 493 ustawy Prawo upadłościowe, obejmuje szczegółową analizę mojej sytuacji finansowej oraz rozważenie możliwości wprowadzenia planu spłaty zobowiązań. Jestem przekonany, że zarówno wnioskowany plan, jak i moja gotowość do współpracy z wyznaczonym syndykiem oraz z wszelkimi innymi podmiotami zaangażowanymi w proces upadłościowy, pozwolą na sprawiedliwe rozwiązanie mojego problemu zadłużenia.

Wierzę, że poprzez korzystanie z procedury upadłości konsumenckiej będę mógł zacząć nowy etap życia, w którym długotrwałe problemy finansowe związane z leczeniem i opieką nad bliskimi nie będą obciążały mojego budżetu w stopniu uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie.

Pragnę również podkreślić, że podejście do tego wniosku nie jest dla mnie łatwe ani komfortowe. Zdaję sobie sprawę z konsekwencji, jakie niesie ze sobą ogłoszenie upadłości, i z całego serca żałuję, że doszło do tego. Niestety, nie byłem w stanie uniknąć zadłużenia w obliczu nieustannych wyzwań, jakie los postawił na mojej drodze.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o:

Przyjęcie mojego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;

Ustalenie terminu rozprawy;

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach prawa upadłościowego;

Wydanie postanowienia o zatwierdzeniu planu spłaty zobowiązań oraz o umorzeniu części zobowiązań, które nie zostaną objęte planem spłaty.

Podsumowując, ogłoszenie upadłości konsumenckiej może dać mi szansę na to, aby stanąć na nogi i zacząć nowy etap życia. Długotrwałe problemy finansowe wynikające z konieczności opieki nad bliskimi wymagających stałej pomocy w pełni mnie przekonują, że ten krok jest jedynym sensownym rozwiązaniem.

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top