Upadłość Bez Tajemnic

Kredyt i leasing a upadłość

Zawarcie zbyt drogiej umowy kredytowej lub leasingowej, która generuje wysokie koszty i trudności w spłacie. To kolejna możliwa przyczyna powstania długów, a finalnie możliwy powód, przez który możesz wnioskować o upadłość konsumencką.

Sąd Rejonowy w Gdańsku

Wydział Cywilny

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

[Imię i nazwisko dłużnika]

[Adres dłużnika]

[Data]

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Szanowny Panie Sędzio,

zwracam się z prośbą o ogłoszenie mojej upadłości konsumenckiej, mając na uwadze trudną sytuację finansową, w jakiej się znalazłem. Główną przyczyną mojej niemożności regulowania zobowiązań jest zawarcie zbyt drogiej umowy kredytowej lub leasingowej, która generuje wysokie koszty i trudności w spłacie.

Podstawę prawną mojego wniosku stanowi ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.), zwłaszcza art. 491 w zw. z art. 492 tej ustawy.

Niniejszym przedstawiam opis mojej sytuacji, która doprowadziła do obecnego stanu zadłużenia:

  • Zawarcie umowy kredytowej/leasingowej – podpisując umowę, byłem przekonany, że jestem w stanie ją spłacać. Niestety, w trakcie realizacji zobowiązań okazało się, że jest ona zbyt droga, a moje prognozy finansowe były zbyt optymistyczne.
  • Wydłużenie okresu spłaty – próbowałem zmniejszyć obciążenie finansowe, jednak żądanie wydłużenia okresu spłaty spotkało się z odmową ze strony wierzyciela.
  • Negocjacje z wierzycielem – bezskutecznie usiłowałem wynegocjować korzystniejsze warunki umowy. Niestety, strona przeciwna nie wykazała zrozumienia i elastyczności.
  • Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu – podjąłem próbę znalezienia dodatkowej pracy lub dodatkowych źródeł dochodu, aby sprostać rosnącym zobowiązaniom, jednak nie udało mi się to osiągnąć.
  • Zaciągnięcie innych zobowiązań – w celu sprostania wymaganiom umowy kredytowej/leasingowej zaciągnąłem kolejne zobowiązania, co tylko pogorszyło moją sytuację finansową.

Oświadczam, że przedstawione wyżej informacje są zgodne z prawdą. Do wniosku dołączam stosowną dokumentację, potwierdzającą moje trudności finansowe oraz fakt, że podejmowałem wszelkie możliwe kroki, aby uniknąć upadłości konsumenckiej. W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o rozpatrzenie mojego wniosku i ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co pozwoli mi na uzyskanie planu spłaty długów oraz odzyskanie równowagi finansowej.

W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jestem gotów podjąć się wszelkich niezbędnych działań związanych z procesem upadłości, takich jak:

Współpraca z syndykiem – zobowiązuję się do pełnej współpracy z syndykiem masy upadłościowej w celu dokonania inwentaryzacji majątku, sporządzenia planu restrukturyzacji zadłużenia oraz realizacji postanowień sądu.

Realizacja planu spłaty długów – zobowiązuję się do przestrzegania planu spłaty długów, który zostanie ustalony w toku postępowania upadłościowego. Jestem gotów dostosować się do wszelkich zmian w mojej sytuacji finansowej oraz poinformować syndyka o nich.

Szukanie dodatkowych źródeł dochodów – jestem gotów poszukiwać nowych źródeł dochodów oraz podjąć dodatkowe zobowiązania finansowe, jeśli okaże się to konieczne w procesie spłaty długów.

Uczestnictwo w szkoleniach i programach edukacyjnych – jeśli sąd uzna to za konieczne, zgadzam się na uczestnictwo w szkoleniach oraz programach edukacyjnych mających na celu poprawę mojej sytuacji finansowej oraz zwiększenie świadomości związanej z zarządzaniem finansami.

Dostarczenie informacji – zobowiązuję się do dostarczania wszelkich niezbędnych informacji na temat mojej sytuacji finansowej, majątku oraz zobowiązań zarówno wobec sądu, jak i syndyka.

Mając na uwadze powyższe informacje oraz moje zobowiązanie do podjęcia wszelkich możliwych działań, aby wyjść z zadłużenia i odzyskać stabilność finansową, proszę o rozważenie mojego wniosku i ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Z wyrazami szacunku,

[Imię i nazwisko dłużnika]

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top