Upadłość Bez Tajemnic

Przyczyna upadłości konsumenckiej: Problemy zdrowotne

Poniżej znajduje się wzór na podanie jednej z przyczyn do wniosku o upadłość konsumencką. W tym przykładzie przedstawiamy przyczynę: Problemy zdrowotne, które powodują konieczność ponoszenia wysokich kosztów leczenia.

Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział IV Cywilny

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

Dnia 9 kwietnia 2023 r.

Ja, [Imię i nazwisko dłużnika],

PESEL: [numer PESEL dłużnika],

zamieszkały(-a) pod adresem:

[ulica, numer domu, numer mieszkania],

[kod pocztowy] [miasto],

wnioskuję o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 492 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1215, z późn. zm.).

Uzasadnienie:

Niniejszym wnioskiem ubiegam się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z uwagi na moją niemożność wywiązania się z bieżących zobowiązań finansowych, wynikającą z problemów zdrowotnych i konieczności ponoszenia wysokich kosztów leczenia.

Mój stan zdrowia wymagał i nadal wymaga regularnego i kosztownego leczenia. Jego koszty, wraz z kosztami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem, przekraczają moje możliwości finansowe, uniemożliwiające terminowe spłacanie zobowiązań wobec wierzycieli. Ponadto, ze względu na chorobę, nie jestem w stanie utrzymać stałego zatrudnienia, co prowadzi do niestabilności dochodów oraz zwiększa trudności w spłacie długów.

Przed złożeniem niniejszego wniosku, podejmowałem(-am) próby restrukturyzacji swojego zadłużenia oraz negocjacji z wierzycielami. Pomimo podjętych działań, nie udało mi się osiągnąć kompromisu w postaci długoterminowego planu spłaty zobowiązań, który uwzględniałby moją sytuację zdrowotną i finansową.

W związku z powyższym, ubiegam się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jako jedynego, w mojej ocenie, skutecznego rozwiązania mojej trudnej sytuacji. Niniejszy wniosek zgodny jest z przepisami prawa, a moja niewypłacalność wynika z przyczyn niezależnych od mojej woli oraz nie jest rezultatem rażącego lekceważenia interesów wierzycieli.

W załącznikach do niniejszego wniosku przesyłam wymagane dokumenty:

  • Oświadczenie o stanie majątkowym,
  • Oświadczenie o dochodach i źródłach ich uzyskiwania,
  • Wykaz wierzycieli oraz wysokości i terminach wymagalności poszczególnych zobowiązań,
  • 4. Informację o przyczynach powstania mojej niewypłacalności oraz o okolicznościach istotnych dla przeprowadzenia postępowania upadłościowego,
  • Oświadczenie o możliwości przystąpienia do postępowania uproszczonego.
  • Uprzednio zostałem(-am) pouczony(-a) o konieczności wypełnienia i przekazania powyższych dokumentów zgodnie z prawdą, a także o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego).

Mając na uwadze powyższe argumenty oraz moją trudną sytuację życiową i finansową, uprzejmie proszę Sąd o uwzględnienie mojego wniosku i ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wierzę, że rozwiązanie to umożliwi mi rozwiązanie problemów finansowych, dając jednocześnie szansę na pokrycie kosztów niezbędnego leczenia oraz możliwość normalnego funkcjonowania.

[Imię i nazwisko wnioskodawcy]

[Podpis wnioskodawcy]

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top