Upadłość Bez Tajemnic

Negocjacje z wierzycielami

Brak umiejętności negocjacji z wierzycielami i wypracowania rozwiązań mających na celu redukcję zadłużenia.

Sąd Rejonowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

Dotyczy: Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

[Imię i nazwisko wnioskodawcy]

[Adres zamieszkania wnioskodawcy]

[Telefon kontaktowy]

[E-mail]

Gdańsk, dnia [data]

Szanowny Panie Sędzio,

Niniejszym składam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 978 z późn. zm.). Przedstawiam poniżej szczegółowe uzasadnienie mojej sytuacji oraz przyczyny, które doprowadziły mnie do złożenia niniejszego wniosku.

Jako główną przyczynę składania wniosku podaję brak umiejętności negocjacji z wierzycielami oraz wypracowania konstruktywnych rozwiązań, które mogłyby doprowadzić do redukcji zadłużenia. Z uwagi na brak doświadczenia w prowadzeniu rozmów z wierzycielami oraz znajomości przepisów prawa, nie byłem w stanie samodzielnie wynegocjować korzystnych warunków spłaty zadłużenia.

W związku z powyższym, zadłużenie, które wynikło z różnych źródeł (kredyty, pożyczki, rachunki, zobowiązania podatkowe), wciąż rosło, co wpłynęło na moją sytuację życiową i finansową. W tym czasie podejmowałem również próby zawarcia ugód z wierzycielami, jednakże brak wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w negocjacjach nie pozwolił mi osiągnąć zadowalających rezultatów.

Stosownie do art. 491 § 1 ustawy Prawo upadłościowe, upadłość konsumencką można ogłosić w przypadku, gdy dłużnik nie jest przedsiębiorcą, a jego zobowiązania wynikające z przepisów prawa cywilnego nie zostały spłacone w terminie co najmniej 3 miesięcy i są przekroczone łącznie kwotą co najmniej 30 000 zł. W moim przypadku, nie jestem przedsiębiorcą, a moje zadłużenie przekracza ww. próg.

Niniejszy wniosek opieram na następujących przesłankach:

Moja sytuacja finansowa umożliwiająca spłatę bieżących zobowiązań.

Brak umiejętności negocjacji z wierzycielami i wypracowania rozwiązań mających na celu redukcję zadłużenia.

3. Brak perspektyw na poprawę sytuacji finansowej w najbliższym czasie.

W związku z powyższym, proszę Sąd o rozważenie ogłoszenia mojej upadłości konsumenckiej oraz o uwzględnienie mojej trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Uważam, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jedynym realnym rozwiązaniem, które pozwoli mi na wyjście z bieżącego zadłużenia i rozpoczęcie procesu restrukturyzacji mojej sytuacji finansowej.

W ramach wniosku o upadłość konsumencką proszę także o ustanowienie nadzorcy sądowego, który będzie kontrolował i koordynował proces spłaty długów, aby zapewnić równoczesne zaspokojenie interesów wszystkich wierzycieli.

Zgłaszam również gotowość do współpracy z nadzorcą sądowym oraz przestrzegania wszystkich postanowień i zaleceń Sądu, mających na celu wyjście z sytuacji zadłużenia oraz uregulowanie zobowiązań wobec wierzycieli.

W załączeniu przesyłam dokumenty potwierdzające moje zadłużenie, a także wszelkie próby negocjacji i zawierania ugód z wierzycielami. Proszę o rozważenie tych dokumentów w trakcie rozpatrywania wniosku oraz przy ustalaniu warunków postępowania upadłościowego.

Mając nadzieję na pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku, uprzedzam, że mogę przedstawić dodatkowe informacje i dokumenty na żądanie Sądu lub nadzorcy sądowego.

Z poważaniem,

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top