Upadłość Bez Tajemnic

Przyczyna upadłości konsumenckiej: Brak pieniędzy i długi

Brak środków finansowych na spłatę zobowiązań, wskutek czego zadłużenie stale się powiększa. To kolejna możliwa przyczyna, która powoduje długi, a w konsekwencji zmusza do rozpoczęcia procesu upadłości konsumenckiej. Poniżej znajduje się wzór, dostępny także w gotowym dokumencie do pobrania, który możesz złożyć do właściwego sądu.

Sąd Rejonowy w Poznaniu

Wydział I Cywilny

ul. Młyńska 1

61-730 Poznań

Data: 10 kwietnia 2023 r.

Dłużnik:

Jan Kowalski

ul. Kwiatowa 5

60-513 Poznań

PESEL: 12345678910

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 490 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 892)

Szanowny Panie Sędzio,

Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, mając na uwadze moją tragiczną sytuację finansową. Główną przyczyną mojego zadłużenia jest brak środków finansowych na spłatę zobowiązań, wskutek czego zadłużenie stale się powiększa.

Pragnę przedstawić fakt, że moje zadłużenie wynika z okoliczności, które są dla mnie trudne do przewidzenia i kontrolowania. Z uwagi na spadek mojego dochodu, spowodowany utratą pracy oraz znacznym wzrostem kosztów życia, obecnie nie jestem w stanie regularnie regulować swoich zobowiązań finansowych. Przez ostatnie miesiące próbowałem samodzielnie uregulować swoje długi, jednak okazało się to niemożliwe do osiągnięcia.

Na podstawie art. 490 ustawy Prawo upadłościowe, upadłość konsumencka może być ogłoszona na wniosek dłużnika będącego konsumentem, który nie jest przedsiębiorcą, w przypadku, gdy stwierdzi, że nie jest w stanie spełnić swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ze względu na moją niemożność spłaty zobowiązań finansowych oraz rosnące zadłużenie, spełniam te kryteria.

Podkreślam również, że upadłość konsumencka będzie dla mnie szansą na odzyskanie kontroli nad moją sytuacją finansową i pokrycie zobowiązań w sposób sprawiedliwy dla wszystkich wierzycieli. Pragnę zaznaczyć, że nie ukrywam swoich długów ani nie próbuję uciekać od odpowiedzialności.

W załączniku do niniejszego wniosku przedstawiam zestawienie wszystkich moich długów wobec wierzycieli oraz dokumenty potwierdzające moją sytuację finansową.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz zgodnie z obowiązującym prawem, zwracam się z uprzejmą prośbą o ogłoszenie mojej upadłości konsumenckiej, mając na celu podjęcie odpowiednich kroków prawnych w celu umorzenia części zobowiązań, a tym samym umożliwienia mi rozwiązania problemów finansowych, na których podstawie w przyszłości będę mógł spłacać pozostałe długi w sposób przemyślany i systematyczny.

W przypadku ogłoszenia upadłości, zobowiązuję się do współpracy z syndykiem oraz sądem, w celu przygotowania i realizacji planu spłaty zobowiązań, który będzie uwzględniał moje aktualne możliwości finansowe oraz interesy wierzycieli. Jestem przekonany, że dzięki temu procesowi upadłości konsumenckiej, będę mógł wyjść z trudnej sytuacji finansowej i w przyszłości odpowiedzialnie zarządzać swoimi finansami.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o:

  • Przyjęcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • Wyznaczenie terminu rozprawy;
  • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach prawa upadłościowego;
  • Wydanie postanowienia o zatwierdzeniu planu spłaty zobowiązań oraz o umorzeniu części zobowiązań, które nie zostały objęte planem spłaty.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia lub ukrywanie majątku przed syndykiem i sądem.

Z poważaniem,

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top