Upadłość Bez Tajemnic

Brak wiedzy na temat kredytów i pożyczek

Brak świadomości konsekwencji finansowych podejmowanych decyzji, na przykład brak wiedzy na temat kredytów i pożyczek.

Sąd Rejonowy w Słupsku

Wydział Cywilny

[Imię i nazwisko wnioskodawcy]

[Adres wnioskodawcy]

[Telefon i/lub e-mail wnioskodawcy]

Słupsk, [data]

Dotyczy: Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Szanowny Panie/Pani Sędzio,

Zgodnie z art. 491-492 Kodeksu cywilnego oraz art. 393-400 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 162, ze zm.), zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w związku z moją trudną sytuacją finansową.

Jednym z głównych czynników, które doprowadziły do pogorszenia mojego stanu finansowego, jest brak świadomości konsekwencji finansowych podejmowanych decyzji. Niestety, w przeszłości nie posiadałem wystarczającej wiedzy na temat kredytów i pożyczek, co sprawiło, że zaciągnięte przeze mnie zobowiązania okazały się dla mnie zbyt trudne do spłacenia w założonym czasie. Niewłaściwie oceniłem swoje możliwości finansowe oraz ryzyko związane z zaciąganiem długów.

W wyniku błędnych decyzji zadłużenia się, znalazłem się w sytuacji, gdy:

Moje długi narastają, a możliwości ich spłaty są coraz bardziej ograniczone.

Nie jestem w stanie terminowo wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych.

Perspektywy na poprawę sytuacji finansowej w najbliższym czasie są niepewne.

Wobec powyższego, proszę Sąd o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która pozwoli mi na uregulowanie mojej sytuacji finansowej oraz umożliwi spłatę zobowiązań w sposób korzystniejszy dla mnie i moich wierzycieli.

Dodatkowo proszę o ustanowienie nadzorcy sądowego, który będzie kontrolował i koordynował proces spłaty długów oraz zabezpieczał interesy wierzycieli. Oświadczam, że jestem gotów do współpracy z nadzorcą sądowym i wierzycielami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu zadłużenia.

Z wyrazami szacunku,

[Imię i nazwisko wnioskodawcy]

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top