Upadłość Bez Tajemnic

Przyczyna upadłości konsumenckiej: Zmniejszenie dochodów

Poniżej znajduje się wzór na podanie jednej z przyczyn do wniosku o upadłość konsumencką. W tym przykładzie przedstawiamy przyczynę związaną ze zmniejszeniem dochodów, co może spowodować problemy finansowe i finalnie, potrzebę upadłości konsumenckiej.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi w Warszawie, Wydział Cywilny

ul. Solidarności 127a

00-898 Warszawa

Dnia 9 kwietnia 2023 r.

Ja, [Imię i nazwisko dłużnika],

PESEL: [numer PESEL dłużnika],

zamieszkały(-a) pod adresem:

[ulica, numer domu, numer mieszkania],

[kod pocztowy] [miasto],

wnioskuję o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 492 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1215, z późn. zm.).

Uzasadnienie:

Główną przyczyną złożenia niniejszego wniosku jest znaczne zmniejszenie dochodów, które nastąpiło w wyniku [opisz przyczynę, np. redukcji etatu, spadku prowizji, przejścia na umowę zlecenie itp.]. Moje obecne miesięczne dochody wynoszą [kwota] zł, co stanowi znaczne obniżenie w stosunku do wcześniejszych przychodów rzędu [kwota] zł miesięcznie. Spadek dochodów doprowadził do poważnych trudności w terminowej spłacie zobowiązań.

Przed zaistniałymi trudnościami finansowymi próbowałem(-am) w różnorodny sposób zmniejszyć wydatki i zwiększyć przychody. W międzyczasie przeszukiwałem(-am) rynek pracy w poszukiwaniu dodatkowego zatrudnienia lub bardziej dochodowego stanowiska, jednakże bezskutecznie. Niemniej jednak, mimo wszelkich wysiłków nie byłem(-am) w stanie samodzielnie uregulować swoich długów.

Moje zobowiązania wynikają głównie z kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu finansowania bieżącego życia oraz utrzymania rodziny. W chwili zaciągania tych zobowiązań, nie przewidywałem(-am) tak istotnego spadku dochodów, który ostatecznie doprowadził do mojej niewypłacalności. Choć podejmowałem(-am) próby negocjacji z wierzycielami, mające na celu przesunięcie terminów spłat lub zmniejszenie rat, niestety moje starania nie przyniosły rezultatów.

Zgłaszam, że nie jestem przedsiębiorcą ani nie prowadzę działalności gospodarczej. Nie korzystałem(-am) wcześniej z upadłości konsumenckiej ani nie była ona wobec mnie oddalona. Uważam, że moje długi wynikają z przyczyn niezależnych od mojej woli oraz ze złych decyzji życiowych, a nie z rażącego lekceważenia interesów wierzycieli. Pragnę podkreślić, że nie podejmowałem(-am) umyślnie działań zmierzających do osiągnięcia stanu niewypłacalności.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dla mnie ostatnią deską ratunku. W moim przekonaniu umożliwi to uregulowanie zobowiązań w sposób przewidziany przez prawo, dając jednocześnie szansę na rozwiązanie obecnej sytuacji finansowej i możliwość normalnego funkcjonowania.

W załącznikach do niniejszego wniosku przesyłam wymagane dokumenty:

Oświadczenie o stanie majątkowym,

Oświadczenie o dochodach i źródłach ich uzyskiwania,

Wykaz wierzycieli oraz wysokości i terminach wymagalności poszczególnych zobowiązań,

Informację o przyczynach powstania mojej niewypłacalności oraz o okolicznościach istotnych dla przeprowadzenia postępowania upadłościowego,

Oświadczenie o możliwości przystąpienia do postępowania uproszczonego.

Uprzednio zostałem(-am) pouczony(-a) o konieczności wypełnienia i przekazania powyższych dokumentów zgodnie z prawdą, a także o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego).

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top