Upadłość Bez Tajemnic

Przyczyna długów – uzależnienie od alkoholu

Poniżej znajduje się wzór dla osób, które poprzez uzależnienie od alkoholu czy innych środków uzależniających, jak narkotyki – popadły w długi. W związku z poniższym, istnieje możliwość podania przyczyny upadłości konsumenckiej, jako właśnie uzależnienie od środków i substancji.

Sąd Rejonowy w Gdańsku

Wydział III Cywilny

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

Data: 10 kwietnia 2023 r.

Dłużnik:

Jan Kowalski

ul. Polna 14

80-125 Gdańsk

PESEL: 12345678910

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 490 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 892)

Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, zwracam się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z uwagi na moją trudną sytuację finansową spowodowaną uzależnieniem od alkoholu oraz innych substancji, które prowadzą do problemów finansowych oraz braku możliwości spłaty zobowiązań.

Pragnę wyjaśnić, że moje problemy finansowe są bezpośrednio związane z moim uzależnieniem od alkoholu i innych substancji. Moje nałogi utrudniają utrzymanie stałego zatrudnienia oraz doprowadzają do podejmowania irracjonalnych decyzji finansowych, które skutkują kolejnymi długami i trudnościami w ich spłacie.

Zgodnie z art. 490 ustawy Prawo upadłościowe, upadłość konsumencka może być ogłoszona na wniosek dłużnika będącego konsumentem, który nie jest przedsiębiorcą, w przypadku, gdy stwierdzi, że nie jest w stanie spełnić swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ze względu na moją niemożność spłaty zobowiązań finansowych wynikającą z uzależnienia, spełniam te kryteria.

Wierzę, że upadłość konsumencka może stać się dla mnie szansą na wyjście z błędnego kręgu problemów finansowych i uzależnień, a także możliwością podjęcia terapii mającej na celu pokonanie nałogów. Planuję podjąć się odpowiednich terapii oraz programów wsparcia dla osób uzależnionych, które pozwolą mi odzyskać kontrolę nad swoim życiem oraz finansami.

W przypadku ogłoszenia upadłości, zobowiązuję się do współpracy z syndykiem oraz sądem, w celu opracowania i realizacji planu spłaty zobowiązań, który będzie uwzględniał moje aktualne możliwości finansowe oraz interesy wierzycieli.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o:

  • Przyjęcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
  • Wyznaczenie terminu rozprawy;
  • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach prawa upadłościowego;
  • Wydanie postanowienia o zatwierdzeniu planu spłaty zobowiązań oraz o umorzeniu części zobowiązań, które nie zostały objęte planem spłaty.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia lub ukrywanie majątku przed syndykiem i sądem.

Z poważaniem,

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top