Upadłość Bez Tajemnic

Pandemia a upadłość konsumencka

Przyczyna upadłości konsumenckiej: Pogorszenie sytuacji finansowej spowodowane przez skutki pandemii COVID-19, takie jak utrata pracy i zmniejszenie dochodów. Poniżej znajdziesz stosowny wzór, który możesz pobrać, wydrukować i wypełnić.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

X Wydział Cywilny

Al. Solidarności 127

00-898 Warszawa

Data: 10 kwietnia 2023

Dotyczy: Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Niniejszym składam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zgodnie z art. 491 i następnymi ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.). Przesłanką do wystąpienia z wnioskiem jest pogorszenie mojej sytuacji finansowej, które wynika z bezpośrednich oraz pośrednich skutków pandemii COVID-19, takich jak utrata pracy oraz znaczące zmniejszenie moich dochodów.

Pragnę przytoczyć poniżej argumenty świadczące o celowości i konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej w moim przypadku:

Skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy: Przez pandemię wiele przedsiębiorstw musiało ograniczyć swoją działalność lub zbankrutowało. Niestety, również i mnie dotknęła ta sytuacja – utraciłem zatrudnienie, a znalezienie nowego stanowi wyzwanie z uwagi na trudną sytuację gospodarczą.

Zmniejszenie dochodów: W związku z utratą pracy, moje dochody znacznie się zmniejszyły, co prowadzi do problemów z terminową spłatą zobowiązań. Mimo podjęcia prób podjęcia pracy dorywczej, ich zarobki są niewystarczające.

Brak perspektyw na szybką poprawę sytuacji finansowej: W obecnej sytuacji, nawet gdybym był w stanie znaleźć zatrudnienie, nie mam pewności, że uda mi się spłacić zgromadzone długi w rozsądnym czasie.

Prawne konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej: Zdaję sobie sprawę, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wpłynąć na moje życie osobiste, ale uważam, że stanowi to jedyną możliwość w celu uporania się z problemem długów.

Mając na względzie powyższe argumenty, proszę o:

Przyjęcie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;

Ustalenie terminu rozprawy;

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli zostaną spełnione przesłanki określone przez ustawę Prawo upadłościowe.

Zaznaczam, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest moją pierwszą opcją ani łatwą drogą wyjścia z problemów finansowych. Próbowałem wielokrotnie rozwiązać moje długi, restrukturyzować je i wynegocjować z wierzycielami, niestety, bez skutku. Upadłość konsumencka jest dla mnie ostatecznością, której celem jest uregulowanie mojej sytuacji finansowej, odbudowanie wiarygodności kredytowej oraz przeciwdziałanie narastaniu długów i potencjalnym konsekwencjom prawnym wynikającym z niewypłacalności.

Chciałbym również zwrócić uwagę na następujące aspekty, które mają wpływ na moją sytuację finansową:

Wysoka konkurencja na rynku pracy: W związku z pandemią i kryzysem gospodarczym, rynek pracy stał się bardziej konkurencyjny, co utrudnia znalezienie zatrudnienia o odpowiednich zarobkach, pozwalających na terminową spłatę zobowiązań.

Brak możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych: Ze względu na moją historię kredytową, nie jestem w stanie zaciągnąć kolejnych kredytów czy pożyczek, które mogłyby mi pomóc w spłacie bieżących zobowiązań.

Niewystarczające wsparcie ze strony państwa: Chociaż istnieją różne formy pomocy dla osób dotkniętych skutkami pandemii, niestety w moim przypadku nie kwalifikuję się do większości z nich lub są one niewystarczające, aby zaradzić sytuacji.

Czas trwania pandemii: Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 jest długotrwała i niepewna. Nawet gdyby udało mi się szybko odzyskać utraconą pracę, istnieje ryzyko kolejnych fal pandemii i utraty zatrudnienia ponownie.

Mam nadzieję, że przedstawione argumenty przekonają Sąd o zasadności mojego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to, moim zdaniem, jedyna realna opcja, która pozwoli mi uregulować moją sytuację finansową, zapewnić uczciwe rozwiązanie dla wierzycieli oraz umożliwi mi powrót do normalnego życia po uporaniu się z problemami finansowymi wynikającymi z pandemii COVID-19.

Z wyrazami szacunku,

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top