Upadłość Bez Tajemnic

Przyczyna upadłości konsumenckiej: Inflacja

Jedna z przyczyn upadłości konsumenckiej to pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju, które prowadzi do zmniejszenia dochodów i wzrostu kosztów życia. Poniżej znajduje się wzór, który możesz wysłać, jeżeli przez inflację, czyli pogorszenie sytuacji w kraju masz problemy finansowe, a nawet długi.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział IV Cywilny

ul. Sędziów 1

10-067 Olsztyn

Dnia 9 kwietnia 2023 r.

Ja, [Imię i nazwisko dłużnika],

PESEL: [numer PESEL dłużnika],

zamieszkały(-a) pod adresem:

[ulica, numer domu, numer mieszkania],

[kod pocztowy] [miasto],

wnioskuję o ogłoszenie upadłości konsumenckiej na podstawie art. 492 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1215, z późn. zm.).

Uzasadnienie:

Niniejszym wnioskiem ubiegam się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z uwagi na moją niemożność wywiązania się z bieżących zobowiązań finansowych, wynikającą z pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju, które prowadzi do zmniejszenia dochodów i wzrostu kosztów życia.

W ostatnich miesiącach obserwujemy w Polsce spadek wzrostu gospodarczego, który ma wpływ na wiele aspektów życia codziennego, a w szczególności na sytuację finansową obywateli. W moim przypadku, pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju zaowocowało redukcją wynagrodzeń w miejscu pracy oraz znacznym wzrostem cen towarów i usług, w szczególności energii, żywności i opieki medycznej.

Mimo ciągłego zatrudnienia, spadek moich dochodów przy jednoczesnym wzroście kosztów życia prowadzi do pogłębiania się niewypłacalności i niemożności terminowej spłaty zobowiązań. W trosce o interesy wierzycieli oraz w celu uniknięcia dalszych komplikacji prawnych i finansowych, podejmuję kroki zmierzające do rozwiązania problemu zadłużenia poprzez postępowanie upadłościowe.

Przed złożeniem niniejszego wniosku podjąłem(-am) wszelkie możliwe działania, mające na celu restrukturyzację zadłużenia oraz próby renegocjacji warunków spłaty z wierzycielami, aby opracować plan spłaty długów uwzględniający moją obecną sytuację finansową. Niestety, pomimo podjętych prób, nie udało się osiągnąć satysfakcjonującego i trwałego porozumienia z wierzycielami.

W związku z powyższym, ubiegam się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jako środka zaradczego, umożliwiającego uregulowanie mojej sytuacji zadłużenia oraz umożliwienie wyjścia z niewypłacalności. Podkreślam, że moja niewypłacalność wynika z przyczyn niezależnych od mojej woli oraz nie jest efektem rażącego zaniedbania obowiązków wobec wierzycieli.

W załącznikach do niniejszego wniosku przedstawiam dokumenty potwierdzające moją sytuację finansową oraz wszystkie długi zaciągnięte u wierzycieli, wraz z ich wysokością, okresem spłaty oraz ewentualnymi zabezpieczeniami.

Mając na uwadze moją niezdolność do spłaty zobowiązań w obecnym stanie rzeczy oraz dążąc do jak najszybszego uregulowania mojej sytuacji finansowej, proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz ogłoszenie upadłości konsumenckiej zgodnie z przepisami prawa upadłościowego.

Pragnę podkreślić, że jestem świadomy(-a) skutków prawnych, które niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej, i jestem zdecydowany(-a) na podjęcie próby wyjścia z trudnej sytuacji finansowej w sposób zgodny z prawem, dbając o interesy wierzycieli oraz szanując zasady uczciwości.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zobowiązuję się do współpracy z syndykiem oraz do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z postępowania upadłościowego.

Z wyrazami szacunku,

[Imię i nazwisko dłużnika] 

Pobierz wzór w dokumencie do druku:

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy ile długów możemy umorzyć!

Scroll to Top