Upadłość Bez Tajemnic

Syndyk

Syndyk to osoba fizyczna lub prawna, która jest powoływana przez sąd do prowadzenia postępowania upadłościowego lub naprawczego w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa. Syndyk działa w imieniu wierzycieli i ma za zadanie zabezpieczyć ich interesy poprzez m.in. prowadzenie wykazu wierzytelności, sprzedaż masy upadłościowej oraz podział uzyskanych środków między wierzycieli.

Syndyk jest powoływany przez sąd rejonowy w celu zarządzania mieniem osoby fizycznej lub prawnej, która z powodu niewypłacalności została ogłoszona upadłą. Zadaniem syndyka jest przede wszystkim dokonanie inwentaryzacji majątku dłużnika, w tym wszelkich nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych i innych wartościowych przedmiotów.

Po dokonaniu inwentaryzacji syndyk przystępuje do likwidacji majątku dłużnika, co oznacza m.in. sprzedaż jego składników w celu zaspokojenia wierzycieli. W przypadku, gdy masa upadłościowa nie jest wystarczająca na pokrycie wierzytelności wszystkich wierzycieli, syndyk dokonuje podziału środków według ustalonej hierarchii.

Syndyk odpowiada za prowadzenie postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami prawa, a także za sporządzanie i składanie w sądzie sprawozdań z postępowania. Ponadto, syndyk musi dbać o zachowanie równowagi między interesami wierzycieli a upadłego przedsiębiorstwa, aby nie dochodziło do naruszenia praw strony przeciwnej.

W Polsce funkcję syndyka pełnią osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, które uzyskały wpis na listę syndyków prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Scroll to Top