Upadłość Bez Tajemnic

Upadłość Konsumencka a małżeństwo

Upadłość Konsumencka a małżeństwo. W kwestii ogłoszenia upadłości konsumenckiej (UK) w Polsce przez osobę będącą w związku małżeńskim oraz roli współmałżonka w tym procesie, warto zwrócić uwagę na przepisy prawne oraz orzecznictwo sądowe.

Zgodnie z polskim prawem, upadłość konsumencka jest uregulowana w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535). Procedura ta ma na celu umożliwienie dłużnikom- konsumentom wyjścia z trudnej sytuacji finansowej.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, warto zwrócić uwagę na art. 22 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego, który mówi, że upadłość może ogłosić tylko dłużnik. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli osoba wnioskująca o upadłość konsumencką jest w związku małżeńskim, jej współmałżonek nie musi być stroną w tym postępowaniu, o ile nie jest dłużnikiem we wspólnych zobowiązaniach.

Jednakże, warto zaznaczyć, że współmałżonek dłużnika może mieć swoje zobowiązania względem wierzycieli, jeśli zdecydował się wspólnie z dłużnikiem zaciągnąć zobowiązanie, np. wspólny kredyt. W takim przypadku, ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków może wpłynąć na sytuację finansową drugiego małżonka, ale nie zwalnia go z odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z małżeńskiego majątku wspólnego.

Zgodnie z art. 144 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 1964 nr 93 poz. 629), majątek wspólny małżonków obejmuje przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z nich w czasie trwania małżeństwa, chyba że ustawy stanowią inaczej. W związku z tym, w przypadku gdy zobowiązania dłużnika zostały zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa, współmałżonek może być odpowiedzialny za zobowiązania dłużnika, jeżeli majątek wspólny wystarcza na ich pokrycie. W przeciwnym razie, każdy z małżonków odpowiada za swoje zobowiązania, które nie są związane z majątkiem wspólnym.

W świetle powyższych przepisów, zgoda współmałżonka nie jest wymagana do ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków. Ogłaszając upadłość, dłużnik powinien przedstawić sądowi wniosek o ogłoszenie upadłości, zawierający informacje o swojej sytuacji majątkowej, dochodach, zobowiązaniach, a także o majątku wspólnym małżonków. Przebieg postępowania upadłościowego będzie prowadzony w oparciu o analizę wniosku oraz materiałów dowodowych zgromadzonych przez sąd.

Zobacz więcej o: Skutki upadłości konsumenckiej

Czy małżeństwo może ogłosić upadłość?

Chociaż zgoda współmałżonka na ogłoszenie upadłości nie jest wymagana, warto jednak podkreślić, że konsekwencje ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków mogą wpłynąć na sytuację finansową drugiego małżonka, zwłaszcza jeżeli majątek wspólny zostanie wykorzystany do spłaty zobowiązań dłużnika. Dlatego zaleca się, aby przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości, skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie upadłościowym, a także omówić możliwe skutki tej decyzji z współmałżonkiem.

Osoba będąca w związku małżeńskim może ogłosić upadłość konsumencką bez zgody współmałżonka. Proces ten może jednak wpłynąć na sytuację finansową drugiego małżonka, szczególnie jeśli majątek wspólny zostanie wykorzystany do spłaty zobowiązań dłużnika. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości, warto skonsultować się z prawnikiem oraz omówić ewentualne konsekwencje takiej decyzji z współmałżonkiem. 

Zobacz: Upadłość Konsumencka a alimenty

Kiedy mogę ogłosić upadłość?

Ponadto, warto również wiedzieć, że upadłość konsumencka nie jest dostępna dla wszystkich dłużników. Zgodnie z art. 491 Prawa upadłościowego, dłużnik może ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli spełnia określone kryteria, takie jak:

Dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie posiada statusu przedsiębiorcy, chyba że działalność ta została zawieszona co najmniej na rok przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dłużnik udowodni, że nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań, które stały się wymagalne, i że ta sytuacja nie jest przejściowa.

Zgodnie z art. 493 Prawa upadłościowego, sąd ogłasza upadłość konsumencką i otwiera postępowanie układowe albo postępowanie likwidacyjne. Sąd może odmówić ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeśli stwierdzi, że dłużnik działał w złej wierze, np. celowo zaciągał zobowiązania, wiedząc, że nie będzie w stanie ich spłacić, lub jeśli dłużnik próbował ukryć swoje zobowiązania przed wierzycielami.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z następstwami zarówno dla dłużnika, jak i jego współmałżonka. Jeśli sąd zdecyduje się na likwidację majątku wspólnego małżonków w celu spłaty długów dłużnika, wówczas współmałżonek dłużnika może zostać pozbawiony części majątku wspólnego. W przypadku gdy majątek wspólny nie wystarcza na pokrycie zobowiązań, sąd może podjąć decyzję o dalszym wykorzystaniu majątku odrębnego dłużnika.

W związku z tym, wartością dodaną przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest przeprowadzenie dogłębnej analizy sytuacji finansowej, majątku wspólnego oraz majątku odrębnego każdego z małżonków. Wybór upadłości konsumenckiej może stanowić rozwiązanie dla dłużnika w trudnej sytuacji finansowej, jednak warto podjąć tę decyzję po dokładnym rozważeniu jej skutków dla życia rodzinnego oraz finansowego.

Upadłość Konsumencka a małżeństwo. W kwestii ogłoszenia upadłości konsumenckiej (UK) w Polsce przez osobę będącą w związku małżeńskim oraz roli współmałżonka w tym procesie.

Lub uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy, ile długów możemy umorzyć!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top