Upadłość Bez Tajemnic

Wzory wniosków przy upadłości konsumenckiej

W postępowaniu upadłości konsumenckiej stosuje się różne wnioski i pisma, które pozwalają na odpowiednie prowadzenie postępowania upadłościowego. Poniżej przedstawiam listę najważniejszych dokumentów, które mogą być wykorzystane w toku postępowania:

W przypadku postępowania upadłości konsumenckiej kluczowe jest przestrzeganie przepisów prawa oraz świadomość dostępnych wniosków i pism, które pozwalają na uregulowanie sytuacji dłużnika i zabezpieczenie interesów wierzycieli. Warto skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy finansowego, aby sprawnie przeprowadzić postępowanie i uniknąć nieporozumień czy opóźnień. Warto pamiętać, że przed złożeniem wniosków i pism w postępowaniu upadłości konsumenckiej warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby sprawdzić, które z nich są odpowiednie dla konkretnej sytuacji oraz jak prawidłowo je sporządzić.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jest to podstawowy dokument, który dłużnik składa do sądu, prosząc o rozpoczęcie postępowania upadłościowego. Wymaga on podania danych osobowych, informacji o długach oraz majątku dłużnika.

Oświadczenie o sytuacji majątkowej – w tym dokumencie dłużnik opisuje swój majątek, zarówno ruchomy, jak i nieruchomy, oraz inne źródła dochodów.

Wykaz wierzycieli – jest to lista osób, instytucji lub firm, którym dłużnik jest winien środki finansowe. Należy podać pełne dane wierzycieli, kwoty długów oraz ewentualne zabezpieczenia.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych – jeśli dłużnik nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z postępowaniem upadłościowym, może złożyć taki wniosek, prosząc o zwolnienie z opłat.

Wniosek o ustanowienie kuratora – jeżeli dłużnik nie jest w stanie samodzielnie prowadzić spraw związanych z postępowaniem upadłościowym, może wystąpić z wnioskiem o przydzielenie kuratora, który będzie go reprezentował.

Wniosek o plan spłaty wierzycieli – jest to propozycja dłużnika dotycząca sposobu uregulowania długów. Powinien on zawierać harmonogram spłat oraz wysokość proponowanych rat.

Sprzeciw wierzyciela – dokument, w którym wierzyciel wyraża swoje zastrzeżenia co do propozycji spłaty długów przedstawionej przez dłużnika.

Wniosek o umorzenie postępowania – jeśli dłużnik ureguluje swoje zobowiązania wobec wierzycieli, może złożyć wniosek o zakończenie postępowania upadłościowego.

Wniosek o uznanie długu za niewymagalny – w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich długów, a próba restrukturyzacji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, może złożyć wniosek o uznaniu długu za niewymagalny.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – dokument wydany przez sąd, który oficjalnie rozpoczyna postępowanie upadłościowe.

Wyrok umarzający długi – decyzja sądu, która kończy postępowanie upadłościowe i umarza długi dłużnika, jeśli spełnione są określone przez prawo warunki.

Wniosek o przyspieszenie postępowania upadłościowego – dłużnik może wystąpić z takim wnioskiem, jeśli uzna, że postępowanie trwa zbyt długo, a przyspieszenie jest uzasadnione ze względu na istotne okoliczności.

Wniosek o zwrot niewykorzystanych środków – po zakończeniu postępowania upadłościowego, dłużnik może złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanych środków, jeśli zostały one wpłacone na pokrycie kosztów postępowania, a nie zostały wykorzystane w całości.

Sprawozdanie syndyka – dokument, który sporządza syndyk, będący zarządcą majątku dłużnika w toku postępowania upadłościowego. Sprawozdanie to zawiera informacje na temat stanu majątkowego dłużnika oraz działań syndyka w zakresie realizacji planu spłaty wierzycieli.

Wniosek o wznowienie postępowania – jeżeli dłużnik uzyskał umorzenie postępowania upadłościowego, a następnie jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, może wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania upadłościowego.

Wniosek o przyspieszenie spłaty długów – dłużnik może złożyć taki wniosek, jeśli posiada wystarczające środki na pokrycie całości lub znacznej części swoich zobowiązań i chce przyspieszyć proces ich spłaty.

Odwołanie od postanowienia sądu – zarówno dłużnik, jak i wierzyciele, mają prawo do odwołania się od niekorzystnych dla nich postanowień sądu wydanych w toku postępowania upadłościowego.

Wniosek o zawieszenie egzekucji – jeżeli dłużnik wnioskował o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, może również wystąpić z wnioskiem o zawieszenie wszelkich egzekucji prowadzonych przeciwko niemu przez wierzycieli. Taki wniosek ma na celu zapewnienie dłużnikowi spokoju w trakcie trwania postępowania upadłościowego.

Wniosek o oddalenie wierzyciela – dłużnik może złożyć wniosek o oddalenie wierzyciela, jeżeli uzna, że roszczenie wierzyciela jest niezasadne lub oparte na błędnych danych. Sąd rozpatruje taki wniosek, a w przypadku jego uwzględnienia, wierzyciel traci możliwość uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym.

Wniosek o przedterminowe zakończenie postępowania – dłużnik może zwrócić się do sądu z wnioskiem o przedterminowe zakończenie postępowania upadłościowego, jeśli uzna, że spełnił wszystkie wymagane prawem obowiązki, a postępowanie nie zostało jeszcze zakończone.

Wniosek o wyłączenie majątku z masy upadłości – dłużnik może wystąpić z wnioskiem o wyłączenie niektórych składników majątkowych z masy upadłości, jeżeli ich sprzedaż nie jest konieczna do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, a dłużnik może udowodnić, że te składniki są mu niezbędne do życia codziennego.

Wniosek o zastąpienie kuratora – jeżeli dłużnik uzna, że działania kuratora są nieefektywne lub szkodliwe dla jego interesów, może wystąpić z wnioskiem o zastąpienie kuratora inną osobą lub o możliwość samodzielnego prowadzenia postępowania.

Wniosek o przedłużenie terminu na realizację planu spłaty – jeśli dłużnik napotka na trudności w realizacji planu spłaty wierzycieli, może zwrócić się do sądu z wnioskiem o przedłużenie terminu na jego realizację. Wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie oraz wskazanie nowego terminu spłaty.

Wniosek o odroczenie spłaty – w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dłużnikowi spłatę długów w terminie, może on wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu spłaty. Sąd może uwzględnić taki wniosek, jeśli uzna, że okoliczności są wystarczająco uzasadnione.

Wniosek o ustanowienie tzw. “środka tymczasowego” – dłużnik lub wierzyciel może zwrócić się do sądu z wnioskiem o ustanowienie środka tymczasowego w celu zabezpieczenia interesów jednej ze stron przed rozstrzygnięciem ostatecznym w sprawie. Przykładem takiego środka może być zakaz zbywania majątku dłużnika.

Wniosek o zmianę planu spłaty – jeśli dłużnik uzna, że pierwotny plan spłaty nie jest już możliwy do realizacji, może wystąpić z wnioskiem o jego zmianę. Wniosek taki powinien zawierać uzasadnienie oraz nowy harmonogram spłat.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie postępowania upadłościowego – dłużnik lub wierzyciel może zwrócić się do sądu z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego aktualny stan postępowania, np. w celu przedstawienia go innym instytucjom lub sądom.

Wniosek o wznowienie egzekucji – wierzyciel, który miał swoje roszczenia zawieszone w związku z postępowaniem upadłościowym, może wystąpić z wnioskiem o wznowienie egzekucji, jeśli postępowanie upadłościowe zostanie zakończone bez umorzenia długów.

Wniosek o przekazanie sprawy do innego sądu – zarówno dłużnik, jak i wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o przekazanie sprawy do innego sądu, jeśli uzna, że jest to konieczne ze względu na okoliczności sprawy lub nieobiektywne traktowanie przez sąd.

Wniosek o zawieszenie postępowania upadłościowego – zarówno dłużnik, jak i wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania upadłościowego, jeśli uznają, że istnieją uzasadnione powody do tymczasowego wstrzymania postępowania, np. w przypadku prowadzenia równoczesnych negocjacji restrukturyzacyjnych.

Wniosek o ustanowienie doradcy zawodowego – dłużnik może zwrócić się do sądu z wnioskiem o ustanowienie doradcy zawodowego, jeśli ma trudności z samodzielnym prowadzeniem spraw związanych z postępowaniem upadłościowym.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku przedstawienia planu spłaty – w uzasadnionych przypadkach, gdy dłużnik nie jest w stanie przedstawić planu spłaty, może złożyć wniosek o zwolnienie z tego obowiązku.

Wniosek o wyłączenie długu z masy upadłości – wierzyciel może złożyć wniosek o wyłączenie swojego długu z masy upadłości, jeżeli ma ku temu uzasadnione przesłanki, np. w przypadku długów związanych z oszustwem lub działaniem na szkodę wierzycieli.

Wniosek o przeniesienie środków pieniężnych między rachunkami dłużnika – w przypadkach, gdy dłużnik ma na swoich rachunkach niewykorzystane środki finansowe, które mogą być przeznaczone na spłatę długów, może złożyć wniosek o przeniesienie tych środków.

Wniosek o wyłączenie osoby trzeciej z odpowiedzialności za długi dłużnika – jeżeli dłużnik zaciągnął długi z poręczeniem osoby trzeciej, może wystąpić z wnioskiem o wyłączenie tej osoby z odpowiedzialności za długi w przypadku ogłoszenia upadłości.

Wniosek o objęcie poręczeniem majątku dłużnika – dłużnik może wystąpić z wnioskiem o objęcie poręczeniem swojego majątku, jeśli może to pomóc w zabezpieczeniu interesów wierzycieli.

Wniosek o uwzględnienie spadku w toku postępowania – jeśli dłużnik dziedziczy majątek w trakcie trwania postępowania upadłościowego, może złożyć wniosek o uwzględnienie tego majątku w ramach planu spłaty wierzycieli.

Wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu – w przypadku, gdy dłużnik nie może samodzielnie prowadzić spraw związanych z postępowaniem upadłościowym i nie ma możliwości zatrudnienia prawnika, może złożyć wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu, który będzie reprezentował jego interesy w sądzie.

Wniosek o ustanowienie tzw. “ustępstw odstąpienia od spłaty” – dłużnik może wystąpić z wnioskiem o ustanowienie ustępstw odstąpienia od spłaty długów, jeżeli istnieją ważne przesłanki świadczące o niemożliwości ich spłaty.

Wniosek o przeprowadzenie licytacji majątku dłużnika – dłużnik może złożyć wniosek o przeprowadzenie licytacji majątku, jeżeli uzna, że będzie to korzystniejsze dla spłaty długów niż ich sprzedaż w inny sposób.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej – w uzasadnionych przypadkach, gdy dłużnik nie jest w stanie ponieść kosztów opłat sądowych, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z tego obowiązku.

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków związanych z majątkiem dłużnika – wierzyciel może złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków związanych z majątkiem dłużnika na siebie lub innego wierzyciela, jeżeli uzna, że będzie to korzystniejsze dla zaspokojenia swoich roszczeń.

Wniosek o zastosowanie zarządu komorniczego – w przypadku, gdy dłużnik uważa, że syndyk nie zarządza majątkiem należycie, może wystąpić z wnioskiem o zastosowanie zarządu komorniczego, który przejmie zarząd nad majątkiem dłużnika.

Wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletnich dłużników – jeżeli dłużnik jest małoletni, jego przedstawiciel ustawowy może wystąpić z wnioskiem o ustanowienie kuratora, który będzie reprezentował interesy dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

Wniosek o zawieszenie obowiązku alimentacyjnego – dłużnik, który ma na swoim utrzymaniu osoby uprawnione do alimentów, może wystąpić z wnioskiem o zawieszenie tego obowiązku na czas trwania postępowania upadłościowego, jeżeli jego sytuacja finansowa uniemożliwia realizację takiego zobowiązania.

Wniosek o przekształcenie postępowania upadłościowego w postępowanie układowe – w przypadku, gdy dłużnik i wierzyciele wyrażą wolę zawarcia ugody, mającej na celu umorzenie części długów lub ich rozłożenie na dogodne raty, dłużnik może wystąpić z wnioskiem o przekształcenie postępowania upadłościowego w postępowanie układowe.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia wierzyciela przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego – wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie swojego roszczenia przed wszczęciem postępowania upadłościowego, jeżeli uzna, że istnieje ryzyko, iż dłużnik zbywa swoje składniki majątkowe na niekorzyść wierzycieli.

Wniosek o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika – wierzyciel może złożyć wniosek o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika, jeżeli uważa, że dłużnik nie będzie w stanie spłacić swoich długów i potrzebuje dodatkowego zabezpieczenia.

Wniosek o podział majątku dłużnika – w przypadku, gdy dłużnik ma wspólny majątek z innymi osobami, może wystąpić z wnioskiem o podział tego majątku, aby chronić interesy tych osób.

Wniosek o zwrot wpłaconej przez dłużnika kwoty na poczet spłaty długów – dłużnik może wystąpić z wnioskiem o zwrot wpłaconej przez siebie kwoty na poczet spłaty długów, jeżeli zostanie wykazane, że wpłata ta była niezasadna lub wpłacona w nadmiernym rozmiarze.

Wniosek o ustanowienie inwentaryzacji majątku dłużnika – zarówno dłużnik, jak i wierzyciel może złożyć wniosek o przeprowadzenie inwentaryzacji majątku dłużnika, aby dokładnie określić jego wartość i składniki, które mogą być sprzedane w celu spłaty długów.

Wniosek o przedłużenie terminu spłaty długów – dłużnik może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu spłaty swoich długów, jeżeli wykaże, że jest to uzasadnione ze względu na jego aktualną sytuację finansową.

Wniosek o ustanowienie zarządu powierniczego – dłużnik może wystąpić z wnioskiem o ustanowienie zarządu powierniczego, jeżeli uzna, że zarządzanie majątkiem przez syndyka nie gwarantuje należytego zabezpieczenia interesów wierzycieli.

Wniosek o umorzenie długów w całości – dłużnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie swoich długów w całości, jeżeli sąd stwierdzi, że nie ma możliwości ich spłaty w przewidywalnej przyszłości, a także spełnione zostały inne przesłanki określone w ustawie.

Wniosek o wpisanie do rejestru dłużników niewypłacalnych – wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych, jeżeli postępowanie upadłościowe wykaże, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich długów.

Wniosek o wznowienie postępowania upadłościowego – zarówno dłużnik, jak i wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania upadłościowego, jeżeli uznają, że zostało ono zawieszone lub zakończone przedwcześnie.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku zgłoszenia wszystkich wierzycieli – w przypadkach, gdy dłużnik nie jest w stanie zidentyfikować wszystkich swoich wierzycieli, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z tego obowiązku, wykazując uzasadnienie.

Wniosek o umorzenie kosztów postępowania upadłościowego – dłużnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie kosztów postępowania upadłościowego, jeżeli jego sytuacja finansowa uniemożliwia pokrycie tych kosztów.

Wniosek o uznanie roszczenia za bezzasadne – zarówno dłużnik, jak i wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o uznanie roszczenia za bezzasadne, jeżeli przedstawione przez stronę przeciwną dowody i argumenty nie przekonują sądu co do zasadności roszczenia.

Wniosek o zmianę wysokości rat spłaty długów – dłużnik może złożyć wniosek o zmianę wysokości rat spłaty długów, jeżeli jego sytuacja finansowa ulegnie istotnej zmianie w trakcie postępowania upadłościowego.

Wniosek o zabezpieczenie dowodów – zarówno dłużnik, jak i wierzyciel może złożyć wniosek o zabezpieczenie dowodów, jeżeli istnieje ryzyko, że dowody te zostaną utracone lub zniszczone przed rozpoznaniem sprawy przez sąd.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami sądowymi – dłużnik może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami sądowymi, jeżeli chce udokumentować, że uregulował wszelkie należne opłaty związane z postępowaniem upadłościowym.

Wniosek o odroczenie wykonania orzeczenia – dłużnik może wystąpić z wnioskiem o odroczenie wykonania orzeczenia dotyczącego postępowania upadłościowego, jeżeli jego wykonanie w wyznaczonym terminie mogłoby spowodować nieodwracalne szkody dla dłużnika lub wierzycieli.

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej – w przypadku, gdy dłużnik jest ubezwłasnowolniony, jego przedstawiciel ustawowy może wystąpić z wnioskiem o ustanowienie kuratora, który będzie reprezentował interesy dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

Rozumienie i stosowanie odpowiednich wniosków i pism w postępowaniu upadłości konsumenckiej jest kluczowe dla skutecznego prowadzenia sprawy. Współpraca z prawnikiem lub doradcą finansowym, przestrzeganie przepisów prawa oraz zachowanie formalnego tonu sprawią, że proces upadłościowy będzie przebiegał płynnie i z poszanowaniem interesów wszystkich zaangażowanych stron.

Uzupełnij formularz oddłużeniowy
Sprawdzimy ile długów możemy umorzyć!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top